Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Auction
Lot
Người bán
Bid
Timeleft
Exc. Azure Dragon Greatsword +9 koldyyn 40 28.06.2022 19:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other Jewel of Luck 60 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 69.6 kk Zen.
Bows Exc. PvP Silver Bow +11 10 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 7 Bon.
Wings Jewel of Life x30 7 Bon.
Wings Cape of Emperor +4 336 Bon.
Items Blue Fenrir 300 Bon.
Boots Exc. Phantom Boots 12 Bon.
Wings Wings of Darkness 348 kk Zen.
Items Cape of Lord 348 kk Zen.
Bows Exc. Bolt 21 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield 6 Bon.
Wings Wings of Darkness 348 kk Zen.
Swords Exc. Bloodreaver 6 Bon.
Staffs Exc. Emerald Staff 6 Bon.
Gloves Exc. Dark Master Gloves 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Fire 6 Bon.
Helms Exc. Sunlight Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Brave Pants +11 104 Bon.
Other Jewel of Luck 70 Bon.
Gloves Mayhem Hurricane Gloves 26 Bon.
Other Jewel of Luck 70 Bon.
Helms Exc. Venom Mist Helm +13 232 Bon.
Pants Exc. Venom Mist Pants +13 232 Bon.
Helms Exc. Leather Helm +9 29 Bon.
Pants Exc. Leather Pants +9 29 Bon.
Boots Exc. Leather Boots +9 29 Bon.
Armors Exc. Leather Armor +9 29 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves +9 29 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Life x30 7 Bon.
Wings Jewel of Life x30 7 Bon.
Other Jewel of Luck 81 Bon.
Swords Exc. Sword of Archangel +9 17 Bon.
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 999 kk Zen.
Staffs Exc. PvP Gorgon Staff +15 52 Bon.
Shields Exc. Void Shield 29 Bon.
Swords Exc. Greatsword of Atlantis 27 Bon.
Other Lost Map +7 6 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 7 Bon.
Other Lost Map +7 6 Bon.
Items Feather of Condor 150 Bon.
Items Flame of Condor 102 Bon.
Wings Jewel of Anc Harmony x10 58 Bon.
Wings Jewel of Harmony x30 23 Bon.
Wings Wings of Soul 23 Bon.
Gloves Exc. Paewang Gloves 6 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 12 Bon.
Wings Higher Refining Stone x30 10 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme