Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
357 29:21


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
371 29:58
2
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Knight
358 28:24
3
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
357 29:21
4
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
356 27:42
5
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
355 28:58
6
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
Dark Wizard
347 29:38
7
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
346 26:01
8
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
346 29:27
9
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
346 29:42
10
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
345 28:37
11
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
345 29:09
12
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
345 29:48
13
Blade Master
Duel Master
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
343 27:07
14
High Elf
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
343 28:12
15
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
342 28:53
16
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
337 29:25
17
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
337 29:45
18
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
334 29:22
19
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Knight
334 29:41
20
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
332 29:53
21
High Elf
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
330 29:35
22
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
329 25:45
23
Blade Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
329 28:55
24
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Knight
320 29:35
25
High Elf
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
317 29:46
26
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
316 19:36
27
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
316 22:21
28
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
316 23:19
29
Blade Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Dark Knight
316 24:17
30
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Knight
Duel Master
316 24:30