Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
315 29:07


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
358 27:44
2
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
358 27:59
3
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
346 29:38
4
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
333 29:26
5
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
329 28:58
6
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
328 29:03
7
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
326 29:40
8
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
324 29:11
9
Lord Emperor
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
324 29:50
10
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
317 28:49
11
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
317 29:55
12
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
316 18:04
13
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 19:33
14
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
316 22:33
15
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
316 22:48
16
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
316 23:18
17
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
316 23:51
18
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
unknown
316 25:19
19
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
High Elf
Blade Master
316 27:21
20
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
316 27:35
21
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
316 28:10
22
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
High Elf
316 28:15
23
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
316 28:46
24
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
High Elf
316 29:22
25
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
316 29:45
26
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
316 29:55
27
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
315 24:19
28
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
315 26:17
29
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
315 29:07
30
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
315 29:42