Chợ

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Sword of Betrayal +12 Edisin 236 Bon 02.03.2024 03:00


Các vật phẩm tìm thấy: 3654
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Spirit Helm 6 Bon
Armors Exc. Spirit Armor 6 Bon
Gloves Exc. Spirit Gloves 12 Bon
Swords Exc. Knight Blade +12 575 Bon
Armors Exc. Spirit Armor 17 Bon
Shields Exc. Sphinx Shield +11 46 Bon
Gloves Exc. Spirit Gloves +11 12 Bon
Staffs Exc. Staff of Resurrection 57.5 kk Zen
Helms Dark Steel Helm +10 690 Bon
Pants Exc. Guardian Pants 44 Bon
Pants Exc. Grand Soul Pants 20 Bon
Boots Exc. Dark Soul Boots 58 Bon
Bows Exc. Sylph Wind Bow +11 36 Bon
Swords Exc. Lighting Sword 1.04 kkk Zen
Shields Exc. Large Round Shield 28.75 kk Zen
Wings Higher Refining Stone x30 20 Bon
Maces Exc. Solay Scepter 12 Bon
Swords Exc. Sword of Destruction 46 kk Zen
Swords Exc. Sword of Destruction 46 kk Zen
Boots Exc. Scale Boots 6 Bon
Swords Exc. Lighting Sword 1.04 kkk Zen
Swords Exc. Lighting Sword 1.04 kkk Zen
Swords Exc. Lighting Sword 1.04 kkk Zen
Armors Exc. Wind Armor 6 Bon
Wings Shard of Condor 48 Bon
Spears Exc. Beuroba 6 Bon
Gloves Exc. Scale Gloves 12 Bon
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 52 Bon
Boots Exc. Sphinx Boots 17 Bon
Boots Exc. Adamantine Boots 35 Bon
Swords Exc. Cursed Dagger 12 Bon
Swords Exc. Rune Dagger 81 Bon
Staffs Exc. Imperial Staff 517.5 kk Zen
Staffs Exc. Platina Wing Staff 69 Bon
Armors Exc. Valiant Armor 188.42 kk Zen
Gloves Exc. Leather Gloves 58.88 kk Zen
Armors Exc. Storm Crow Armor 58.88 kk Zen
Pants Exc. Adamantine Pants 58.88 kk Zen
Boots Exc. Brass Boots 18.09 kk Zen
Gloves Exc. Sylphid Ray Gloves 210 Bon
Maces Exc. Lord Scepter 6 Bon
Maces Exc. Great Lord Scepter 17 Bon
Other Box of Kundun +5 6 Bon
Other Box of Kundun +5 6 Bon
Items Piercing Ring of Ice 28.75 kk Zen
Boots Exc. Dark Steel Boots 264.5 kk Zen
Gloves Exc. Light Plate Gloves 230 kk Zen
Gloves Exc. Scale Gloves 6 Bon
Swords Exc. Daybreak 28.75 kk Zen
Boots Gaion Storm Crow Boots 10 Bon
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme