Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 2000
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Spirit 113.85 kk Zen
Helms Exc. Antique Soul Helm 6 Bon
Spears Exc. Beuroba 247.3 kk Zen
Pants Exc. Adamantine Pants 460 kk Zen
Swords Exc. Sword of Destruction 345 kk Zen
Swords Exc. Knight Blade 575 kk Zen
Swords Exc. Sword Bracker 230 kk Zen
Helms Exc. Plate Helm 575 kk Zen
Pants Exc. Dark Scale Pants 5 Bon
Items Exc. Ring of Magic 46 Bon
Shields Exc. Dark Legendary Shield 5 Bon
Pants Exc. Dark Master Pants 196 Bon
Wings Wings of Illusion 460 Bon
Pants Exc. Volcano Pants 6 Bon
Boots Exc. Faith Boots 6 Bon
Pants Exc. Grand Soul Pants 6 Bon
Pants Exc. Dragon Knight Pants 6 Bon
Boots Exc. Dragon Knight Boots 6 Bon
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon
Wings Jewel of Life x30 6 Bon
Wings Jewel of Bless x30 6 Bon
Boots Exc. Glorious Boots +13 23 Bon
Swords Exc. Wyvern's Bonespike 90 Bon
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 115 kk Zen
Pants Exc. Glorious Pants 90 Bon
Swords Exc. Daikatana 115 kk Zen
Shields Exc. Tower Shield 35 Bon
Armors Exc. Destroy Armor 230 kk Zen
Armors Exc. Great Dragon Armor 345 kk Zen
Pants Exc. Titan Pants 345 kk Zen
Wings Jewel of Harmony x30 23 Bon
Wings Jewel of Harmony x10 8 Bon
Gloves Exc. Destroy Gloves 17 Bon
Boots Empire Dark Master Boots 40 Bon
Swords Exc. Vowed Dagger 31 Bon
Gloves Exc. Dark Steel Gloves +13 115 Bon
Pants Exc. Black Dragon Pants 73.6 kk Zen
Items Exc. Ring of Magic 35 Bon
Gloves Exc. Sunlight Gloves 104 Bon
Bows Exc. Sylph Wind Bow +15 173 Bon
Bows Exc. Nightbringer 575 Bon
Staffs Exc. Azure Staff +15 173 Bon
Maces Exc. Spellbinder 575 Bon
Swords Exc. Rune Blade 24 Bon
Swords Exc. Kris 7 Bon
Boots Exc. Legendary Boots 6 Bon
Armors Exc. Grand Soul Armor 10 Bon
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 8 Bon
Helms Exc. Adamantine Helm 10 Bon
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme