Chợ

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Glorious Armor +13 -XpycT- 6000 Bon 16.04.2024 15:00
Exc. Ring of Magic Sethh 81 Bon 16.04.2024 19:00


Các vật phẩm tìm thấy: 2786
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Agnis Light Plate Armor 230 kk Zen
Wings Crystal of Recovery 57.5 kk Zen
Other Violet Mistery Box 5 Bon
Swords Exc. Knight Blade +9 46 Bon
Shields Exc. Spectral Barrier +11 98 Bon
Armors Exc. Dragon Armor 6 Bon
Boots Exc. Adamantine Boots 6 Bon
Boots Exc. Storm Crow Boots 6 Bon
Maces Exc. Imperial Scepter 17 Bon
Boots Exc. Hades Boots 115 Bon
Items Exc. Pendant of Wind 115 Bon
Items Flame of Condor 1,035 Bon
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 172.5 kk Zen
Pants Exc. Dark Master Pants 1.96 kkk Zen
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 690 kk Zen
Boots Exc. Phantom Boots 115 Bon
Wings Higher Refining Stone x30 29 Bon
Wings Higher Refining Stone x30 29 Bon
Shields Exc. Bronze Shield +11 89 Bon
Shields Exc. Duelist's Shield 89 Bon
Boots Exc. Iris Boots 1.38 kkk Zen
Armors Exc. Sylphid Ray Armor 1.96 kkk Zen
Gloves Exc. Iris Gloves 1.96 kkk Zen
Staffs Exc. Platina Wing Staff 99 Bon
Swords Exc. Sword of Dancer +11 69 Wbon
Pants Exc. Grand Soul Pants 989 kk Zen
Pants Exc. Hurricane Pants 690 kk Zen
Items Feather of Condor 550 Wbon
Gloves Grand Soul Gloves +13 287.5 kk Zen
Boots Grand Soul Boots +12 287.5 kk Zen
Pants Grand Soul Pants +13 287.5 kk Zen
Armors Grand Soul Armor +13 287.5 kk Zen
Helms Grand Soul Helm +13 287.5 kk Zen
Pants Exc. Legendary Pants 6 Bon
Gloves Exc. Scale Gloves 6 Bon
Armors Exc. Brass Armor 9 Bon
Boots Exc. Silk Boots 7 Bon
Helms Exc. Spirit Helm 6 Bon
Boots Exc. Leather Boots 5 Bon
Helms Exc. Bone Helm 5 Bon
Boots Exc. Bone Boots 5 Bon
Boots Exc. Scale Boots 5 Bon
Pants Exc. Scale Pants 5 Bon
Items Veseny Ring of Magic 23 kk Zen
Boots Exc. Guardian Boots 12 Bon
Spears Exc. Dragon Spear 287.5 kk Zen
Swords Exc. Dark Reign Blade 126.5 kk Zen
Spears Exc. Beuroba 172.5 kk Zen
Swords Exc. Dark Breaker 402.5 kk Zen
Wings Jewel of Soul x30 21 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme