Chợ

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Eclipse Armor +13 -PoSeiDon- 121 30.01.2023 11:00
Exc. Dark Soul Helm Hits 11 31.01.2023 22:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Shields Exc. Grand Soul Shield 8 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 6 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 6 Bon.
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 57.5 kk Zen.
Boots Exc. Light Plate Boots 12 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 7 Bon.
Armors Exc. Dragon Knight Armor 7 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 7 Bon.
Boots Enis Legendary Boots 115 kk Zen.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 345 kk Zen.
Gloves Exc. Iris Gloves 10 Bon.
Gloves Exc. Red Spirit Gloves 81 Bon.
Gloves Spyro Thunder Hawk Gloves 69 Bon.
Armors Enis Legendary Armor 460 kk Zen.
Wings Shard of Condor 40 Bon.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 6 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 75 Bon.
Bows Exc. Bolt 6 Bon.
Items Dark spirit Spirit 287.5 kk Zen.
Helms Exc. Grand Soul Helm +11 29 Bon.
Items Flame of Condor 805 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 287.5 kk Zen.
Wings Shard of Condor 35 Bon.
Boots Exc. Legendary Boots 23 Bon.
Items Cape of Lord 35 Bon.
Items Flame of Condor 805 Bon.
Items Flame of Condor 805 Bon.
Wings Wings of Ruin +13 4,025 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Other Pink Chocolate Box 55 Bon.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 115 kk Zen.
Other Pink Chocolate Box 56 Bon.
Other Pink Chocolate Box 56 Bon.
Other Pink Chocolate Box 56 Bon.
Other Pink Chocolate Box 56 Bon.
Other Pink Chocolate Box 56 Bon.
Other Pink Chocolate Box 58 Bon.
Other Pink Chocolate Box 58 Bon.
Other Pink Chocolate Box 58 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme