Chợ

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Auction
Lot
Người bán
Bid
Timeleft
Exc. Pad Armor +13 DeMANACA 201 21.05.2022 22:00
Exc. Kundun Staff +13 DeMANACA 180 22.05.2022 01:00
Exc. Scepter of Atlantis mgDirkty 1000 27.05.2022 10:00
Exc. Sleepwalker +13 Starter 500 27.05.2022 13:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Bows Exc. Serpent Crossbow 29 kk Zen.
Armors Exc. Light Plate Armor 29 kk Zen.
Other 150 kk Zen 10 Bon.
Other 150 kk Zen 10 Bon.
Wings Jewel of Bless x10 17 Bon.
Other Box of Kundun +4 6 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 151 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 41 Bon.
Armors Exc. Legendary Armor 29 Bon.
Helms Exc. Legendary Helm 35 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 232 Bon.
Boots Dark Phoenix Boots +11 29 kk Zen.
Items Loch's Feather 29 kk Zen.
Items Pet Rudolf 10 Bon.
Bows Exc. Tiger Bow 11.88 kk Zen.
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 7 Bon.
Boots Exc. Scale Boots 232 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 8 Bon.
Gloves Gywen Guardian Gloves 35 Bon.
Other Violet Mistery Box 8 Bon.
Helms Exc. Silk Helm 70 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 58 Bon.
Boots Crusted Ashcrow Boots 46 Bon.
Wings Wings of Darkness +7 7 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff 46 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff +4 46 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves 30 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm 29 kk Zen.
Items Ceto Ring of Earth 29 kk Zen.
Pants Hyperion Bronze Pants 6 Bon.
Boots Exc. Bone Boots 116 kk Zen.
Items Broy Pendant of Ice 114.84 kk Zen.
Pants Agnis Light Plate Pants 116 kk Zen.
Pants Eclipse Pants +13 116 kk Zen.
Wings Wings of Darkness 348 kk Zen.
Bows Exc. Silver Bow 116 kk Zen.
Other Box of Kundun +5 17 Bon.
Other Violet Mistery Box 9 Bon.
Boots Exc. Storm Crow Boots 10 Bon.
Other Violet Mistery Box 8 Bon.
Items Crest of Monarch 29 kk Zen.
Items Loch's Feather 29 kk Zen.
Pants Divine Pants +12 29.64 kk Zen.
Other 100 kk Zen 7 Bon.
Pants Muren Storm Crow Pants 46 Bon.
Boots Aruan Guardian Boots 19 Bon.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 9 Bon.
Wings Jewel of Harmony x10 59 Bon.
Pants Exc. Bone Pants 8 Bon.
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 81 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme