Chợ

Jade

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 1430
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Berserker Scale Armor 12 Bon.
Boots Hyperion Bronze Boots 10 Bon.
Helms Hera Sphinx Helm 12 Bon.
Items Eplete Pendant of Lightning 23 Bon.
Wings Wings of Darkness 58 Bon.
Staffs Grand Soul Staff +12 115 kk Zen.
Pants Rave Plate Pants 79 Bon.
Boots Dark Phoenix Boots +11 46 kk Zen.
Armors Grand Soul Armor +9 115 kk Zen.
Other Box of Kundun +2 57.5 kk Zen.
Items Cape of Lord 115 Bon.
Wings Wings of Darkness 173 Bon.
Armors Garuda Brass Armor 35 Bon.
Gloves Sheol Bone Gloves 69 Bon.
Armors Kantata Plate Armor 69 Bon.
Pants Evis Bone Pants 69 Bon.
Bows Celestial Bow +11 7 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 30 Bon.
Staffs Exc. Chaos Lighting Staff +7 219 Bon.
Staffs Grand Soul Staff +11 46 kk Zen.
Staffs Legendary Staff +10 28.75 kk Zen.
Helms Rave Plate Helm 35 Bon.
Helms Legendary Helm +11 172.5 kk Zen.
Items Evis Pendant of Wind 58 Bon.
Boots Iris Boots +10 57.5 kk Zen.
Boots Kantata Plate Boots 20 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection +12 230 Bon.
Swords Exc. Bloodreaver +12 1,150 Bon.
Helms Exc. Black Dragon Helm 35 Bon.
Wings Wings of Satan +15 230 Bon.
Maces Exc. Chaos Dragon Axe +13 230 Bon.
Armors Exc. Leather Armor 115 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff 173 Bon.
Gloves Exc. Titan Gloves 230 Bon.
Items Abyss Pendant of Water 81 Bon.
Items Abyss Pendant of Water 115 Bon.
Boots Evis Bone Boots 287.5 kk Zen.
Helms Warrior Leather Helm 92 kk Zen.
Gloves Berserker Scale Gloves 46 kk Zen.
Pants Storm Crow Pants +12 57.5 kk Zen.
Swords Thunder Blade +10 57.5 kk Zen.
Staffs Exc. Serpent Staff 6 Bon.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 6 Bon.
Pants Exc. Bone Pants 6 Bon.
Helms Apollo Pad Helm 12 Bon.
Pants Vicious Dragon Pants 92 Bon.
Boots Kantata Plate Boots 20 Bon.
Other Pink Chocolate Box 161 Bon.
Scrolls Scroll of Evil Spirit 40.25 kk Zen.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme