Chợ

Deus

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Imperial Staff 1102 107 28.09.2022 19:00
Wings of Spirit RenegaD 16 28.09.2022 20:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Black Dragon Armor 35 Bon.
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 35 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff 116 kk Zen.
Maces Exc. Frost Wand 12 Bon.
Bows Exc. Saint Crossbow 290 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 12 Bon.
Shields Exc. Skull Shield +11 41 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 232 kk Zen.
Swords Exc. Thunder Blade 58 kk Zen.
Pants Exc. Paewang Pants 232 kk Zen.
Other Jewel of Ancient Harmony 23 Bon.
Other Jewel of Luck 84 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 23 Bon.
Pants Exc. Eclipse Pants 116 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 35 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 67 Bon.
Pants Emp Spirit Pants 46 Bon.
Items Cape of Lord 50 Bon.
Armors Exc. Volcano Armor 6 Bon.
Armors Muren Storm Crow Armor 16 Bon.
Armors Exc. Sylphid Ray Armor 6 Bon.
Swords Exc. Dark Reign Blade 35 Bon.
Other 2 kkk Zen 44 Bon.
Other 2 kkk Zen 44 Bon.
Other 2 kkk Zen 44 Bon.
Other 2 kkk Zen 44 Bon.
Helms Hera Sphinx Helm 10 Bon.
Boots Hera Sphinx Boots 10 Bon.
Armors Hera Sphinx Armor 10 Bon.
Helms Exc. Wind Helm 6.08 kk Zen.
Armors Talia Iris Armor 348 Bon.
Pants Talia Iris Pants 348 Bon.
Helms Talia Iris Helm 348 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 17 Bon.
Shields Exc. Skull Shield +11 35 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm 1.16 kkk Zen.
Items Exc. Pendant of Lightning 116 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +13 116 Bon.
Items Loch's Feather 580 kk Zen.
Swords Exc. Serpent Sword 348 kk Zen.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 8 Bon.
Helms Exc. Dark Master Helm 52 Bon.
Armors Shaned Dark Steel Armor 348 Bon.
Pants Shaned Dark Steel Pants 348 Bon.
Boots Shaned Dark Steel Boots 348 Bon.
Gloves Shaned Dark Steel Gloves 348 Bon.
Helms Shaned Dark Steel Helm 348 Bon.
Staffs Exc. Patrician Staff +11 425 Bon.
Armors Exc. Great Dragon Armor 6 Bon.
Armors Exc. Dark Steel Armor 7 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme