Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Bows Exc. Wild Nature Bow +11 50 Bon.
Gloves Exc. Faith Gloves +13 200 Bon.
Helms Exc. Faith Helm +13 232 Bon.
Items Exc. Ring of Magic +2 116 Bon.
Items Exc. Ring of Wind +2 116 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 121.63 kk Zen.
Armors Ceto Vine Armor 1.16 kkk Zen.
Wings Wings of Spirit +13 104 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 17 Bon.
Shields Exc. Elemental Shield 116 kk Zen.
Boots Gaion Storm Crow Boots +9 23 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier 580 kk Zen.
Swords Exc. Sword of Dancer +9 58 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability +3 249 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 139 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +9 29 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 6 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 6 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 371.2 kk Zen.
Helms Enis Legendary Helm 6 Bon.
Pants Rave Plate Pants 6 Bon.
Gloves Hyon Dragon Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 232 kk Zen.
Items Anubis Ring of Fire 232 kk Zen.
Items Wild Ring of Magic 232 kk Zen.
Gloves Cronus Sphinx Gloves 46.4 kk Zen.
Pants Cronus Sphinx Pants 46.4 kk Zen.
Items Kantata Ring of Wind 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 6 Bon.
Armors Cronus Sphinx Armor 46.4 kk Zen.
Helms Exc. Spirit Helm 348 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 696 kk Zen.
Swords Exc. Rune Blade 7 Bon.
Swords Exc. Dark Reign Blade 232 kk Zen.
Bows Exc. Saint Crossbow 232 kk Zen.
Armors Exc. Grand Soul Armor 1.16 kkk Zen.
Boots Exc. Titan Boots 23 Bon.
Helms Exc. Sylphid Ray Helm 464 kk Zen.
Armors Exc. Silk Armor 1.16 kkk Zen.
Gloves Exc. Titan Gloves 46 Bon.
Armors Exc. Titan Armor 29 Bon.
Armors Exc. Brave Armor 46 Bon.
Pants Exc. Destroy Pants 1.16 kkk Zen.
Swords Exc. Rune Blade +9 1.74 kkk Zen.
Helms Exc. Dragon Helm 2.32 kkk Zen.
Pants Exc. Storm Crow Pants 23 Bon.
Boots Exc. Bronze Boots 6 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 35 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 35 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 35 Bon.
Master Origin King Empire Extreme