Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other 100 kk Zen 6 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 812 kk Zen.
Gloves Exc. Glorious Gloves +13 116 Bon.
Other 1 kkk Zen 19 Bon.
Other 1 kkk Zen 19 Bon.
Other 1 kkk Zen 19 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 58 Bon.
Armors Exc. Vine Armor +11 58 Bon.
Gloves Exc. Vine Gloves +11 17 Bon.
Helms Exc. Vine Helm +9 12 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 6 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 6 Bon.
Armors Exc. Guardian Armor 6 Bon.
Helms Exc. Great Dragon Helm 371.2 kk Zen.
Helms Exc. Glorious Helm 6 Bon.
Swords Exc. Sword Bracker +13 139 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots +11 12 Bon.
Wings Wings of Dragon +9 41 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm 23 Bon.
Swords Exc. Sword of Archangel +10 93 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants +11 46 Bon.
Shields Exc. Skeleton Shield 296.96 kk Zen.
Armors Exc. Ashcrow Armor 17 Bon.
Armors Exc. Scale Armor 9 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 580 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Fire 116 Bon.
Other 6 Bonuses 400 kk Zen.
Boots Exc. Scale Boots 23 Bon.
Helms Exc. Scale Helm 58 kk Zen.
Helms Rave Plate Helm 58 kk Zen.
Shields Exc. Large Round Shield 58 kk Zen.
Helms Exc. Wind Helm 174 kk Zen.
Gloves Argo Spirit Gloves 87 kk Zen.
Boots Exc. Bronze Boots 104.4 kk Zen.
Pants Aruan Guardian Pants 7 Bon.
Helms Hyon Dragon Helm 232 kk Zen.
Maces Sleepwalker 6 Bon.
Maces Sleepwalker 6 Bon.
Maces Sleepwalker 6 Bon.
Helms Exc. Leather Helm 6 Bon.
Wings Wings of Fairy 12 Bon.
Wings Wings of Satan 116 kk Zen.
Wings Wings of Angel 116 kk Zen.
Armors Gaion Storm Crow Armor 232 kk Zen.
Pants Evis Bone Pants 116 kk Zen.
Armors Gaia Silk Armor 35 Bon.
Boots Elvian Wind Boots 23 Bon.
Armors Apollo Pad Armor 17.4 kk Zen.
Boots Ceto Vine Boots 17 Bon.
Helms Emp Spirit Helm 23 Bon.
Master King Empire Extreme