Chợ

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Maces Exc. Frost Wand +12 10 Bon.
Wings Wings of Spirit +9 29 Bon.
Maces Exc. Royal Scepter 6 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 230 kk Zen.
Items Exc. Ring of Magic 75 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm 690 kk Zen.
Staffs Exc. Legendary Staff 15.07 kk Zen.
Helms Talia Iris Helm +11 2,300 Bon.
Pants Talia Iris Pants +11 2,300 Bon.
Armors Talia Iris Armor +11 2,300 Bon.
Gloves Exc. Iris Gloves +13 2,300 Bon.
Boots Exc. Iris Boots +13 2,300 Bon.
Wings Shard of Condor 18 Bon.
Other Pink Chocolate Box 98 Bon.
Other Pink Chocolate Box 98 Bon.
Other Pink Chocolate Box 98 Bon.
Other Pink Chocolate Box 98 Bon.
Other Pink Chocolate Box 98 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm 588.8 kk Zen.
Swords Exc. Bone Blade +13 499 Bon.
Swords Exc. Sword of Destruction +13 207 Bon.
Helms Exc. Leather Helm 6 Bon.
Swords Exc. Knight Blade 172.5 kk Zen.
Helms Exc. Dragon Helm 6 Bon.
Pants Gaion Storm Crow Pants 230 kk Zen.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 230 kk Zen.
Pants Enis Legendary Pants 230 kk Zen.
Pants Rave Plate Pants 230 kk Zen.
Boots Exc. Light Plate Boots 230 kk Zen.
Helms Exc. Adamantine Helm 6 Bon.
Armors Exc. Guardian Armor 6 Bon.
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow +11 138 Bon.
Bows Exc. Nightbringer +9 115 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 57.5 kk Zen.
Gloves Exc. Leather Gloves 230 kk Zen.
Armors Exc. Sphinx Armor 230 kk Zen.
Pants Exc. Hurricane Pants 57.5 kk Zen.
Items Kantata Ring of Wind 172.5 kk Zen.
Pants Exc. Bronze Pants 230 kk Zen.
Pants Exc. Bronze Pants 230 kk Zen.
Items Gaion Pendant of Water 230 kk Zen.
Items Gaion Pendant of Water 230 kk Zen.
Items Rave Pendant of Fire 230 kk Zen.
Gloves Exc. Scale Gloves 6 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Bone Boots 6 Bon.
Items Dark Horse 6 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 6 Bon.
Helms Exc. Leather Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves +11 23 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme