Chợ

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Swords Exc. Crystal Dagger +12 116 Bon.
Swords Exc. Rune Dagger +12 174 Bon.
Pants Exc. Black Dragon Pants 59.39 kk Zen.
Helms Exc. Dragon Helm 89.09 kk Zen.
Shields Exc. Tower Shield 12 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 148.48 kk Zen.
Shields Exc. Royal Protector 148.48 kk Zen.
Bows Exc. Nightbringer 58 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield +9 278.4 kk Zen.
Armors Exc. Dragon Knight Armor +11 476 Bon.
Items Rave Pendant of Fire +3 178.18 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots +7 15.2 kk Zen.
Pants Exc. Divine Pants 232 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 6 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 29 Bon.
Other 1 kkk Zen 20 Bon.
Maces Exc. Wit of the King +13 3,596 Bon.
Wings Cape of Emperor +11 3,596 Bon.
Items Vicious Ring of Earth 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 6 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor 23 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves +13 174 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots +13 174 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor +13 174 Bon.
Pants Exc. Valiant Pants +13 174 Bon.
Gloves Exc. Scale Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Antique Soul Boots 7 Bon.
Gloves Exc. Antique Soul Gloves 17 Bon.
Maces Exc. Devilwood Branch 290 kk Zen.
Gloves Exc. Sphinx Gloves 290 kk Zen.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 290 kk Zen.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 290 kk Zen.
Gloves Muren Storm Crow Gloves 290 kk Zen.
Pants Exc. Valiant Pants +11 46 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm +13 79 Bon.
Armors Exc. Wind Armor +9 58 Bon.
Boots Exc. Wind Boots +9 58 Bon.
Helms Exc. Wind Helm +9 58 Bon.
Pants Exc. Wind Pants +9 58 Bon.
Boots Exc. Vine Boots 6 Bon.
Boots Exc. Bone Boots 6 Bon.
Swords Exc. Basilisk Sword 6 Bon.
Other Jewel of Creation 150.8 kk Zen.
Other Jewel of Creation 150.8 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Ability 41 Bon.
Shields Exc. Crystal Shroud 20 Bon.
Wings Wings of Soul +13 110 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 58 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword +12 116 Bon.
Swords Exc. Wyvern's Bonespike 15 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme