Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Staff of Atlantis +13 McFly 650 Bon 20.04.2024 04:00


Các vật phẩm tìm thấy: 5094
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Jewel of Soul x10 5 Bon
Wings Jewel of Soul x30 15 Bon
Wings Jewel of Soul x20 10 Bon
Other Jewel of Luck 71 Bon
Other Jewel of Luck 71 Bon
Wings Jewel of Creation x10 8 Bon
Wings Jewel of Creation x10 8 Bon
Wings Jewel of Creation x10 8 Bon
Wings Jewel of Bless x10 6 Bon
Wings Jewel of Bless x10 6 Bon
Wings Crystal of Flame Strike 10.37 kk Zen
Bows Exc. Arrow Viper Bow 18.81 kk Zen
Wings Wings of Darkness +13 115 Bon
Gloves Exc. Black Dragon Gloves +13 220 Wbon
Pants Exc. Black Dragon Pants +13 220 Wbon
Helms Exc. Black Dragon Helm +13 220 Wbon
Boots Exc. Black Dragon Boots +13 220 Wbon
Gloves Exc. Black Dragon Gloves +11 220 Wbon
Other 50 WBonuses 140 Bon
Other 25 WBonuses 70 Bon
Other 10 WBonuses 30 Bon
Other 100 WBonuses 280 Bon
Boots Crusted Ashcrow Boots 12 Bon
Pants Exc. Iris Pants 52 Bon
Gloves Exc. Iris Gloves 52 Bon
Wings Jewel of Life x30 16 Bon
Wings Jewel of Creation x30 23 Bon
Wings Jewel of Life x30 16 Bon
Boots Sati Iris Boots 6 Bon
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 1.61 kkk Zen
Staffs Exc. Emerald Staff +9 114 Bon
Swords Exc. Explosion Blade +13 114 Bon
Swords Exc. Explosion Blade +11 114 Bon
Wings Jewel of Soul x10 9 Bon
Wings Jewel of Bless x30 16 Bon
Wings Jewel of Bless x10 9 Bon
Wings Jewel of Soul x20 9 Bon
Items Pet Rudolf 9 Bon
Wings Jewel of Soul x10 9 Bon
Boots Exc. Seraphim Boots
29 Bon
Shields Exc. Peacekeeper 575 kk Zen
Staffs Exc. Dark Legendary Staff +6 1.15 kkk Zen
Bows Exc. Nightbringer 58 Bon
Armors Exc. Venom Mist Armor 1.15 kkk Zen
Boots Enis Legendary Boots +9 32 Bon
Items Wild Ring of Magic 5 Bon
Items Kantata Ring of Poison 5 Bon
Wings Cape of Emperor +13 1,150 Bon
Boots Exc. Adamantine Boots 1.04 kkk Zen
Shields Exc. Sphinx Shield 6 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme