Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 1711
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Great Dragon Helm 9 Bon.
Boots Exc. Hurricane Boots 402.5 kk Zen.
Armors Exc. Faith Armor 29 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 920 kk Zen.
Armors Exc. Grand Soul Armor 23 Bon.
Armors Exc. Dragon Knight Armor 30 Bon.
Armors Exc. Glorious Armor 9 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 1.15 kkk Zen.
Helms Exc. Eclipse Helm 1.38 kkk Zen.
Bows Exc. Albatross Bow 805 kk Zen.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 379.5 kk Zen.
Armors Exc. Eclipse Armor 230 kk Zen.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 12 Bon.
Boots Exc. Dark Soul Boots 379.5 kk Zen.
Helms Exc. Grand Soul Helm 25 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 1.15 kkk Zen.
Helms Exc. Dark Soul Helm 379.5 kk Zen.
Helms Exc. Grand Soul Helm 23 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 12 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots 10 Bon.
Maces Exc. Wand of the Damned 460 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Fire 368 kk Zen.
Items Exc. Ring of Wind +7 33 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 149.5 kk Zen.
Shields Exc. Serpent Shield +10 230 kk Zen.
Shields Exc. Dragon Shield +11 23 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +10 20 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 25 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves +13 46 Bon.
Gloves Empire Dark Master Gloves 46 Bon.
Helms Empire Dark Master Helm 46 Bon.
Boots Empire Dark Master Boots 46 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 46 Bon.
Shields Exc. Dark Legendary Shield 460 kk Zen.
Gloves Crusted Ashcrow Gloves 172.5 kk Zen.
Gloves Crusted Ashcrow Gloves 172.5 kk Zen.
Helms Exc. Leather Helm 230 kk Zen.
Gloves Seir Adamantine Gloves 172.5 kk Zen.
Pants Exc. Leather Pants 230 kk Zen.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves +11 115 Bon.
Items Moonstone Ring 61.74 kk Zen.
Wings Wings of Dragon 52 Bon.
Wings Wings of Soul 46 Bon.
Items Cape of Lord 52 Bon.
Items Flame of Condor 127 Bon.
Items Red Fenrir 213 Bon.
Boots Evis Bone Boots 40 Bon.
Boots Elvian Wind Boots 40 Bon.
Boots Hyperion Bronze Boots 40 Bon.
Staffs Hera Gorgon Staff 52 Bon.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme