Chợ

Mega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Duranium Sword +11 BossBBQ 300 08.02.2023 07:00
Exc. Phantom Greatsword +13 hKNDL 250 08.02.2023 23:00
Exc. Wit of the King +13 -AMV- 2499 10.02.2023 21:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Exc. Great Dragon Boots 29 Bon.
Items Cape of Lord 14 Bon.
Items Mist Ring of Poison +12 58 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff +13 138 Bon.
Wings Wings of Spirit 17 Bon.
Pants Apollo Pad Pants 35 Bon.
Helms Sheol Bone Helm 35 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 15 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 15 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 15 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 18 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 18 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 6 Bon.
Boots Exc. Plate Boots 6 Bon.
Other 1 kkk Zen 26 Bon.
Other 1 kkk Zen 26 Bon.
Wings Wings of Darkness 6 Bon.
Wings Wings of Darkness 161 Bon.
Gloves Ichor Dark Soul Gloves 945 Bon.
Pants Ichor Dark Soul Pants 945 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor 920 Bon.
Pants Habit Grand Soul Pants 920 Bon.
Boots Habit Grand Soul Boots 920 Bon.
Boots Ali Black Dragon Boots 403 Bon.
Pants Ali Black Dragon Pants 403 Bon.
Gloves Ali Black Dragon Gloves 403 Bon.
Helms Ali Black Dragon Helm 403 Bon.
Helms Agnis Light Plate Helm 69 kk Zen.
Gloves Agnis Light Plate Gloves 230 kk Zen.
Items Rave Pendant of Fire 345 kk Zen.
Helms Vicious Dragon Helm 460 kk Zen.
Pants Agnis Light Plate Pants 460 kk Zen.
Wings Wings of Heaven 10 Bon.
Armors Exc. Light Plate Armor 12 Bon.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 23 Bon.
Other Pink Chocolate Box 104 Bon.
Swords Exc. Sword of Archangel 115 kk Zen.
Bows Exc. Tiger Bow 28.75 kk Zen.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 575 kk Zen.
Armors Exc. Light Plate Armor +11 35 Bon.
Armors Exc. Iris Armor 2.3 kkk Zen.
Gloves Exc. Iris Gloves 2.3 kkk Zen.
Pants Exc. Iris Pants 2.3 kkk Zen.
Boots Exc. Iris Boots 2.3 kkk Zen.
Helms Exc. Iris Helm 2.3 kkk Zen.
Helms Exc. Vine Helm +11 30 Bon.
Swords Exc. Dark Breaker 6 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 6 Bon.
Boots Exc. Great Dragon Boots 46 Bon.
Pants Exc. Plate Pants 8 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme