Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 SilenceB Himeran 88 50 Offline
2 - fel9 87 50 Offline
3 TRIBE Force 87 50 Offline
4 B0SS Korky 85 50 Offline
5 RaJoNaS BaLTaZaR 85 50 Offline
6 Shake Montana 85 50 Online
7 CHILL BETEPAH 85 50 Offline
8 12zen classico 84 50 Online
9 Farmer -Mrabc- 84 50 Offline
10 - ROKKO 82 50 Offline
11 TRIBE -Timeless- 82 40 Offline
12 CHILL -YeeZY350- 82 40 Online
13 HeaveN oNaiR 82 40 Offline
14 - GoBlin 82 40 Online
15 - schytskiy 81 40 Online
16 12zen -LORDEX- 81 40 Offline
17 - 100USD1DEM 81 40 Offline
18 RaJoNaS MidilackY 81 40 Online
19 - Milawa 81 40 Online
20 - Tech 81 40 Offline
21 12zen -Crazy- 80 30 Online
22 SmokerS SmOke 80 30 Offline
23 HydrA zBunBo 80 30 Online
24 HydrA zBunCua 80 30 Online
25 MONET Tupik 79 30 Online
26 - Malezz5 79 30 Offline
27 12zen lmperator 79 30 Online
28 - lllsetslll 78 30 Offline
29 MONET Striper 78 30 Online
30 RaJoNaS -Kraken 77 30 Online
31 RaJoNaS -24hrs- 77 20 Online
32 - Setting 76 20 Offline
33 zRumble zRumble 76 20 Offline
34 CHILL GOLDEN 76 20 Offline
35 B0SS -CharlieS 75 20 Offline
36 - Simmens 74 20 Offline
37 CHILL DojaCat 74 20 Offline
38 - BiG-Munk 73 20 Offline
39 BIGaTIC Ciepina 73 20 Offline
40 CHILL -Zippy 73 20 Offline
41 Shake arder 72 10 Online
42 RaJoNaS Flashlike 72 10 Online
43 - BaTaPeuKa 72 10 Offline
44 - NASEKOMOE 71 10 Online
45 TRIBE -GrayWolf- 70 10 Offline
46 Asgard GERA 69 10 Online
47 B0SS Evol 69 10 Online
48 BIGaTIC embembels 68 10 Offline
49 Asgard BYpak 68 10 Offline
50 - -WkeT- 67 10 Online