Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 1stVN-King Rule 8 21:24 06.12.2021 Vĩnh viễn
2 ReapeR Rule 4.3 21:16 06.12.2021 21:16 09.12.2021
3 top8888 Rule 8 14:54 03.12.2021 Vĩnh viễn
4 SM-Sura Rule 8 14:48 03.12.2021 Vĩnh viễn
5 CatDauMoi Rule 2.2 22:01 26.11.2021 22:01 26.12.2021
6 LiptonD Rule 8 05:22 25.11.2021 Vĩnh viễn
7 dwlight Rule 8 06:04 13.11.2021 Vĩnh viễn
8 DieSel Rule 8 09:30 11.11.2021 Vĩnh viễn
9 kaire Rule 8 15:03 27.10.2021 Vĩnh viễn
10 setup Rule 8 08:11 22.10.2021 Vĩnh viễn
11 Marokan Rule 8 21:01 20.10.2021 Vĩnh viễn
12 MasterSM Rule 8 01:39 18.10.2021 Vĩnh viễn
13 ReeN Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
14 Leetunhj Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
15 Elegant Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
16 Toby23cm Rule 8 21:38 16.10.2021 Vĩnh viễn
17 2Elff Rule 8 12:06 15.10.2021 Vĩnh viễn
18 adad Rule 8 21:48 14.10.2021 Vĩnh viễn
19 MDMA Rule 8 21:46 14.10.2021 Vĩnh viễn
20 Sicra Rule 8 21:45 14.10.2021 Vĩnh viễn