Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 -DesiGn- Rule 4.8 08:29 04.02.2023 08:29 07.02.2023
2 -3AKOH- Rule 4.8 08:29 04.02.2023 08:29 07.02.2023
3 SmOke Rule 1.1 08:26 04.02.2023 08:26 11.02.2023
4 Firentin Rule 4.2 Trò chuyện 20:37 03.02.2023 20:37 04.02.2023
5 MON5TER Rule 4.2 Trò chuyện 20:32 03.02.2023 20:32 05.02.2023
6 WkeT Rule 4.2 Trò chuyện 20:31 03.02.2023 20:31 04.02.2023
7 TRIGUN Rule 4.2 Trò chuyện 20:30 03.02.2023 20:30 04.02.2023
8 oguHo4Ka Rule 4.3 18:42 02.02.2023 18:42 05.02.2023
9 xxSELLxx Rule 4.9 17:39 01.02.2023 17:39 08.02.2023
10 BaTioK Rule 4.9 17:39 01.02.2023 17:39 08.02.2023
11 klizmus Rule 8 10:54 18.04.2022 Vĩnh viễn
12 VQKK Rule 8 02:12 06.04.2022 Vĩnh viễn
13 ScaniaMG Rule 8 18:26 17.03.2022 Vĩnh viễn
14 Caprichosa Rule 8 18:25 17.03.2022 Vĩnh viễn
15 TienNuVN Rule 8 09:40 22.02.2022 Vĩnh viễn
16 VY53jU Rule 8 19:01 12.12.2021 Vĩnh viễn
17 1stVN-King Rule 8 21:24 06.12.2021 Vĩnh viễn
18 SM-Sura Rule 8 14:48 03.12.2021 Vĩnh viễn
19 LiptonD Rule 8 05:22 25.11.2021 Vĩnh viễn
20 dwlight Rule 8 06:04 13.11.2021 Vĩnh viễn
21 DieSel Rule 8 09:30 11.11.2021 Vĩnh viễn
22 kaire Rule 8 15:03 27.10.2021 Vĩnh viễn
23 setup Rule 8 08:11 22.10.2021 Vĩnh viễn
24 Marokan Rule 8 21:01 20.10.2021 Vĩnh viễn
25 MasterSM Rule 8 01:39 18.10.2021 Vĩnh viễn
26 ReeN Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
27 Leetunhj Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
28 Elegant Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
29 Toby23cm Rule 8 21:38 16.10.2021 Vĩnh viễn
30 2Elff Rule 8 12:06 15.10.2021 Vĩnh viễn
31 adad Rule 8 21:48 14.10.2021 Vĩnh viễn
32 MDMA Rule 8 21:46 14.10.2021 Vĩnh viễn
33 Sicra Rule 8 21:45 14.10.2021 Vĩnh viễn