Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Kaido Rule 4.2 Trò chuyện 00:25 26.05.2023 00:25 29.05.2023
2 klizmus Rule 8 10:54 18.04.2022 Vĩnh viễn
3 VQKK Rule 8 02:12 06.04.2022 Vĩnh viễn
4 ScaniaMG Rule 8 18:26 17.03.2022 Vĩnh viễn
5 Caprichosa Rule 8 18:25 17.03.2022 Vĩnh viễn
6 TienNuVN Rule 8 09:40 22.02.2022 Vĩnh viễn
7 VY53jU Rule 8 19:01 12.12.2021 Vĩnh viễn
8 1stVN-King Rule 8 21:24 06.12.2021 Vĩnh viễn
9 SM-Sura Rule 8 14:48 03.12.2021 Vĩnh viễn
10 LiptonD Rule 8 05:22 25.11.2021 Vĩnh viễn
11 dwlight Rule 8 06:04 13.11.2021 Vĩnh viễn
12 DieSel Rule 8 09:30 11.11.2021 Vĩnh viễn
13 kaire Rule 8 15:03 27.10.2021 Vĩnh viễn
14 setup Rule 8 08:11 22.10.2021 Vĩnh viễn
15 Marokan Rule 8 21:01 20.10.2021 Vĩnh viễn
16 MasterSM Rule 8 01:39 18.10.2021 Vĩnh viễn
17 ReeN Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
18 Leetunhj Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
19 Elegant Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
20 Toby23cm Rule 8 21:38 16.10.2021 Vĩnh viễn
21 2Elff Rule 8 12:06 15.10.2021 Vĩnh viễn
22 adad Rule 8 21:48 14.10.2021 Vĩnh viễn
23 MDMA Rule 8 21:46 14.10.2021 Vĩnh viễn
24 Sicra Rule 8 21:45 14.10.2021 Vĩnh viễn