Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 RoyaL Quee Lord Emperor 2350 Offline
2 Sviests Redundant Lord Emperor 637 Offline
3 GOLOVA AGApito Dark Lord 357 Offline
4 HydrA Morph Lord Emperor 34 Online
5 ZION -Bien- Lord Emperor 22 Offline
6 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 18 Offline
7 MIDNIGHT 13RAJON Lord Emperor 14 Online
8 GreenD Seraphim High Elf 12 Offline
9 HELLO Kappa Lord Emperor 9 Offline
10 HORDE KADUM Grand Master 7 Online
11 BussTura mAPAH Blade Master 3 Offline
12 CCCP Talbarai Duel Master 3 Online
13 BatQuai IVANICH Lord Emperor 2 Online
14 XMEN Disney Duel Master 1 Offline