Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 RoyaL Quee 366
2 Valhalla Dragonfly 21
3 HELLO Kappa 7
4 MIDNIGHT KoJIxo3 3