Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 10fps HellsinG Blade Master 4799 Online
2 MU4Life RAIZ Blade Master 4662 Online
3 Facebook Carnage Blade Master 334 Offline
4 LionKing CrazyVN Blade Master 65 Offline
5 ExGen Moncler Blade Master 58 Offline
6 Mu2Life zidan Dark Lord 48 Offline
7 ELITE Javelin Grand Master 38 Offline
8 Family Diamoncalm Lord Emperor 29 Offline
9 POLONUS Thorngall Grand Master 11 Offline
10 KING VjpPro Dark Lord 8 Offline
11 MYFRIEND MasteRx Duel Master 7 Online
12 Freemen Serz Blade Knight 1 Offline