Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 12zen MON5TER 11990
2 IOPGl Krju4ok 388
3 Yahoo 1000VND 330
4 RaJoNaS BaLTaZaR 157
5 MONET Kalon 26
6 Conquer Possessed 15
7 7zen ReDDinGToN 15
8 GodEviL CTpauk 12
9 Kings Beretta 1