Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 CTR7 Lord Emperor 281 14490
2 -AveRa- Grand Master 281 14490
3 ReDLaDY High Elf 281 14490
4 OpuYm Grand Master 281 14490
5 classico High Elf 281 14490
6 MangusT Lord Emperor 281 14490
7 LadyB High Elf 281 14490
8 -WOW- Duel Master 281 14490
9 -Aluf- Lord Emperor 280 13690
10 -DareD- Lord Emperor 280 13690
11 SRT8 Duel Master 279 13690
12 Whisper Lord Emperor 276 13580
13 -OlympuS- Lord Emperor 276 13580
14 younogd4me Blade Master 276 13580
15 Unemployed Duel Master 276 13580
16 -NewTon- Blade Master 275 13580
17 MrAgressor Duel Master 275 13580
18 -Mapc- Duel Master 275 13580
19 Alley Blade Master 275 13580
20 TAHK Lord Emperor 274 13470
21 Dragonfly High Elf 271 13360
22 Drakons Lord Emperor 271 13360
23 EternaL Lord Emperor 271 13360
24 6nurik High Elf 271 13360
25 Magistrat Grand Master 271 13360
26 -Celine Duel Master 270 13360
27 KENT Grand Master 270 13360
28 MilkyWay High Elf 270 13360
29 -Joker- Lord Emperor 270 13360
30 AnGeL Grand Master 269 13360
31 Hyperaktiv Lord Emperor 268 13360
32 Tsefey Grand Master 267 13250
33 Asakura Lord Emperor 266 13250
34 BEPTYXAi Grand Master 263 12500
35 Victoria High Elf 263 12500
36 Psycho Blade Master 262 12500
37 -ComeDoz- Lord Emperor 262 12500
38 HUGE Blade Master 253 11975
39 Dimania High Elf 250 11765
40 Sinks Grand Master 249 11765
41 -BillyM- Blade Master 244 11345
42 -Paco- Lord Emperor 240 10540
43 Azir Lord Emperor 240 10540
44 Sapphire High Elf 240 10540
45 ----JQK Grand Master 240 10540
46 HalloKitty High Elf 240 10540
47 Whizer Blade Master 240 10445
48 1STMin Grand Master 240 10540
49 fRuiT High Elf 240 10540
50 Epileptic Grand Master 240 10540
51 SeaBass Blade Master 239 10540
52 plus High Elf 239 10540
53 Magistrium Lord Emperor 238 10540
54 BlizcranK High Elf 237 10440
55 N1ke High Elf 237 10440
56 HellSMilEx Lord Emperor 233 10140
57 Iobbuoi Duel Master 233 10140
58 Asmodeus Duel Master 233 10140
59 MODNIY Grand Master 233 10140
60 Aravas Lord Emperor 233 10140
61 MrNhatRi Lord Emperor 233 9490
62 NorchiK High Elf 233 10140
63 NASEKOMOE Grand Master 233 10140
64 Ever Lord Emperor 233 10140
65 ScreaMy High Elf 233 10140
66 Spawn Grand Master 232 10040
67 LordMagi Lord Emperor 232 10040
68 Sylvana High Elf 232 10040
69 -Xenomorph Lord Emperor 231 10040
70 kAze Blade Master 231 10040
71 sawkag Grand Master 231 10040
72 Sovest Duel Master 231 10040
73 Darq High Elf 231 9960
74 Strongth3 Duel Master 231 10040
75 MrDuck Duel Master 231 10040
76 HoaBiNgan High Elf 231 10040
77 -n1ce- Grand Master 231 10040
78 Kyrie High Elf 231 10040
79 WlGame Grand Master 231 10040
80 ELLiX Duel Master 231 10040
81 Inquzitor Lord Emperor 231 10040
82 LuXuBu High Elf 231 10040
83 MR-WILD Lord Emperor 231 10040
84 buratino Grand Master 229 9940
85 -MoHaX- Blade Master 228 9840
86 MoonCrayzy Grand Master 228 9840
87 KpbIca Grand Master 227 9840
88 -Phoenix- Duel Master 225 9640
89 AthoS Lord Emperor 225 9640
90 BadBunny High Elf 224 9540
91 MUROM Grand Master 224 9540
92 ARTURKA Blade Master 223 9440
93 FckMachine Duel Master 222 9440
94 FATE Duel Master 220 8790
95 befxke High Elf 220 8790
96 RedHairr Duel Master 220 8790
97 NeverMine Lord Emperor 220 8790
98 Drenka Duel Master 220 8790
99 Kilerx23 Grand Master 220 8790
100 ChaosBot Lord Emperor 220 8790