Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
439 29:24


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
518 29:02
2
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
517 27:36
3
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
517 27:49
4
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
517 29:31
5
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
511 28:49
6
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
511 29:21
7
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
511 29:46
8
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
509 29:14
9
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
494 29:28
10
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
493 26:55
11
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
493 28:13
12
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
493 28:23
13
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 28:36
14
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
493 28:52
15
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
493 29:03
16
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:24
17
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:29
18
Dark Lord
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
491 29:06
19
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
491 29:54
20
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
489 29:26
21
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
487 29:34
22
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
486 29:57
23
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
485 29:33
24
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
481 29:22
25
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
473 29:36
26
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
472 23:20
27
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
472 24:34
28
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
472 25:47
29
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
472 27:11
30
Blade Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
472 27:44