Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
299 25:38


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
299 25:38
2
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
289 27:35
3
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
285 27:23
4
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
273 29:42
5
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
248 26:32
6
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
239 12:56
7
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
235 14:38
8
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
234 16:42
9
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
231 17:51
10
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
223 11:27
11
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
223 17:53
12
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
208 13:23
13
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
High Elf
198 16:37
14
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
197 27:22
15
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
High Elf
Grand Master
196 10:33
16
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Knight
Lord Emperor
196 11:24
17
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
196 11:32
18
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
190 29:44
19
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
184 29:39
20
Blade Knight
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
175 16:01
21
High Elf
Dark Lord
Grand Master
High Elf
Blade Knight
175 25:20
22
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
157 05:48
23
Dark Lord
Muse Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
157 07:50
24
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
unknown
157 08:54
25
Duel Master
Blade Knight
Soul Master
High Elf
Duel Master
157 10:15
26
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
Muse Elf
Blade Master
157 10:34
27
unknown
unknown
unknown
Grand Master
Duel Master
unknown
unknown
unknown
141 28:55
28
Grand Master
Blade Knight
Grand Master
Magic Gladiator
High Elf
130 05:56
29
unknown
unknown
Dark Lord
Grand Master
High Elf
unknown
unknown
130 06:29
30
Blade Knight
Soul Master
High Elf
Duel Master
Duel Master
130 06:31