Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
348 29:57


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
379 29:27
2
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Dark Knight
Blade Master
360 29:54
3
Dark Wizard
Duel Master
Dark Knight
Blade Master
Dark Wizard
358 22:14
4
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
351 28:45
5
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
348 29:57
6
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
347 29:25
7
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
347 29:42
8
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
344 27:06
9
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
337 29:42
10
High Elf
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
336 29:53
11
Duel Master
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
336 29:54
12
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
335 23:21
13
Duel Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
333 27:34
14
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
331 28:58
15
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
331 29:55
16
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Magic Gladiator
330 29:27
17
Grand Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
323 29:05
18
Duel Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
323 29:11
19
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
323 29:41
20
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
323 29:46
21
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Knight
Blade Master
321 21:36
22
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
321 28:58
23
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
321 29:12
24
Blade Master
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
320 29:49
25
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
320 29:59
26
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
318 25:46
27
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
317 21:04
28
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
317 22:42
29
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
317 23:13
30
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
317 26:01