Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
419 29:52


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
419 29:52
2
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
410 29:37
3
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
409 29:16
4
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
407 29:49
5
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
404 29:33
6
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
385 24:51
7
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
385 29:38
8
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
380 29:51
9
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
379 29:27
10
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Dark Knight
Blade Master
360 29:54
11
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
359 28:20
12
Dark Wizard
Duel Master
Dark Knight
Blade Master
Dark Wizard
358 22:14
13
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
357 29:31
14
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
351 28:45
15
High Elf
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
350 29:35
16
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
348 21:57
17
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
348 29:53
18
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
348 29:57
19
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
347 29:25
20
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
347 29:38
21
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
347 29:42
22
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
346 29:29
23
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
344 27:06
24
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
343 29:58
25
Blade Master
High Elf
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
341 29:36
26
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
337 29:42
27
High Elf
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
336 29:53
28
Duel Master
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
336 29:54
29
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
335 23:21
30
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
335 29:33