Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
389 29:53


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
439 29:45
2
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Blade Master
High Elf
431 29:22
3
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Blade Master
High Elf
430 29:00
4
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
425 26:29
5
Grand Master
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
Magic Gladiator
425 29:11
6
Blade Master
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
Magic Gladiator
425 29:16
7
Blade Master
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
Magic Gladiator
424 29:17
8
Lord Emperor
Blade Knight
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
421 29:23
9
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
421 29:52
10
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
Magic Gladiator
419 29:48
11
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
414 29:00
12
Lord Emperor
Blade Knight
Blade Master
High Elf
Magic Gladiator
414 29:28
13
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
414 29:45
14
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Blade Master
High Elf
413 29:40
15
Blade Knight
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
413 29:47
16
Lord Emperor
Blade Knight
Lord Emperor
High Elf
Magic Gladiator
406 25:50
17
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Knight
Magic Gladiator
406 27:50
18
Grand Master
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
Magic Gladiator
406 28:03
19
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Magic Gladiator
406 28:04
20
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Blade Master
Magic Gladiator
406 28:28
21
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Magic Gladiator
406 29:00
22
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
406 29:15
23
Duel Master
High Elf
Blade Master
Blade Master
Lord Emperor
405 28:07
24
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
402 29:47
25
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
401 29:46
26
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Blade Master
High Elf
392 27:29
27
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
391 29:14
28
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
386 29:51
29
Blade Knight
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
385 28:12
30
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
384 29:13