Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
High Elf
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
464 29:17


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
518 29:02
2
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
517 27:36
3
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
517 27:49
4
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
517 29:31
5
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
511 28:49
6
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
511 29:21
7
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
511 29:31
8
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
511 29:36
9
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
511 29:46
10
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
509 29:14
11
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
504 29:57
12
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
494 29:28
13
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
493 26:55
14
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
493 27:13
15
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
493 28:13
16
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
493 28:23
17
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
493 28:32
18
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 28:36
19
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
493 28:52
20
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
493 29:03
21
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
493 29:12
22
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:24
23
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:29
24
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
492 28:02
25
Dark Lord
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
491 29:06
26
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
491 29:54
27
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
489 29:26
28
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
487 29:34
29
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
486 29:57
30
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
485 29:33