Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
336 29:24


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
358 28:04
2
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
358 29:40
3
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
350 29:25
4
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
349 29:35
5
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
346 25:16
6
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
331 28:55
7
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
330 29:40
8
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
317 29:33
9
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
317 29:38
10
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
316 23:34
11
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
316 27:36
12
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
316 29:02
13
Dark Wizard
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
315 28:00
14
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
314 16:53
15
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
314 24:43
16
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
310 29:11
17
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
Duel Master
310 29:30
18
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
308 29:45
19
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
308 29:59
20
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Duel Master
307 29:58
21
Dark Wizard
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
305 29:05
22
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Duel Master
305 29:44
23
Grand Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
304 28:49
24
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
303 28:35
25
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
300 29:41
26
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
300 29:42
27
Dark Wizard
Duel Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
300 29:46
28
Grand Master
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
298 29:11
29
Dark Wizard
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
298 29:13
30
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
294 29:41