Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Blade Master
406 27:13


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
517 28:53
2
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
517 29:15
3
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
516 28:22
4
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
512 29:26
5
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
512 29:54
6
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
511 28:04
7
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
511 29:48
8
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
508 29:02
9
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
504 29:17
10
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
504 29:41
11
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
498 29:43
12
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Duel Master
495 29:41
13
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
Grand Master
495 29:53
14
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
493 27:08
15
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
493 27:22
16
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
493 27:52
17
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
Blade Master
493 28:09
18
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
493 29:08
19
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
493 29:52
20
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
492 29:04
21
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Duel Master
492 29:32
22
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
489 29:04
23
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
Blade Master
489 29:38
24
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
486 29:14
25
High Elf
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
486 29:58
26
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
482 29:14
27
Grand Master
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
477 29:56
28
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:15
29
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:34
30
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Duel Master
472 23:01