Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
342 29:38


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
451 29:53
2
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
432 28:39
3
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
431 29:02
4
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
Magic Gladiator
429 29:59
5
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
426 29:49
6
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
426 29:50
7
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
425 28:37
8
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
425 29:09
9
Lord Emperor
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
425 29:34
10
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
424 28:11
11
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
424 28:41
12
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
424 28:49
13
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
424 29:57
14
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Magic Gladiator
421 27:25
15
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Magic Gladiator
421 27:46
16
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
421 28:09
17
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
420 29:30
18
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
419 29:56
19
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
417 29:47
20
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
415 27:27
21
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
413 29:20
22
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
413 29:27
23
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Magic Gladiator
413 29:27
24
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Magic Gladiator
412 29:33
25
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Magic Gladiator
407 26:46
26
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Magic Gladiator
Blade Master
406 23:47
27
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
406 24:16
28
Lord Emperor
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
406 24:56
29
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
406 25:02
30
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Blade Master
406 25:07