Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
461 29:35


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
517 28:53
2
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
516 28:22
3
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
512 29:26
4
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
512 29:54
5
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
511 28:04
6
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
508 29:02
7
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
504 29:41
8
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
494 29:28
9
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
493 27:08
10
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
493 27:22
11
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
493 29:52
12
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
489 29:04
13
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
485 29:54
14
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
481 29:51
15
Grand Master
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
477 29:56
16
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:15
17
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:34
18
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
472 27:15
19
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
472 29:03
20
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
470 29:52
21
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
469 29:46
22
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
456 20:41
23
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
451 29:53
24
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
446 29:41
25
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
440 25:54
26
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
440 28:14
27
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
440 29:16
28
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
440 29:17
29
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
439 16:55
30
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
439 27:16