Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
451 29:53


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
451 29:53
2
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
421 27:46
3
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
413 29:27
4
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
412 29:33
5
Lord Emperor
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
405 27:09
6
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
393 29:34
7
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
379 29:47
8
Blade Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
379 29:51
9
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
371 29:28
10
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
359 27:58
11
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
359 28:32
12
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
358 26:42
13
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
358 28:04
14
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
358 28:38
15
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
356 29:14
16
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
350 29:25
17
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
349 29:35
18
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
346 25:16
19
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
331 28:55
20
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
330 29:40
21
Grand Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
321 29:05
22
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
317 26:43
23
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
317 29:33
24
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Dark Knight
317 29:36
25
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
317 29:38
26
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
unknown
316 20:49
27
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
316 21:35
28
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
316 22:31
29
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
316 23:34
30
Lord Emperor
Blade Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
316 24:06