Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
329 29:35


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
427 29:14
2
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
425 28:13
3
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
424 26:37
4
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
424 28:51
5
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
424 29:07
6
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
422 29:42
7
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
421 29:35
8
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
420 29:44
9
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
418 29:46
10
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
417 29:58
11
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
413 26:50
12
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
412 29:25
13
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
Dark Wizard
412 29:26
14
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
407 27:38
15
Blade Master
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
407 29:21
16
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
407 29:50
17
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
406 25:17
18
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
406 27:02
19
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
406 29:06
20
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
High Elf
406 29:16
21
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
406 29:48
22
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
406 29:58
23
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
405 26:06
24
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
405 28:24
25
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
405 29:31
26
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
Duel Master
Lord Emperor
404 29:21
27
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
404 29:26
28
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
404 29:50
29
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
404 29:54
30
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
401 29:37