Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
unknown
308 24:30


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
427 29:14
2
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
424 28:51
3
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
424 29:07
4
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
422 29:42
5
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
420 29:44
6
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
418 29:46
7
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
413 26:50
8
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
Dark Wizard
412 29:26
9
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
407 27:38
10
Blade Master
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
High Elf
407 29:21
11
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
High Elf
407 29:50
12
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
406 25:17
13
Blade Master
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
406 29:06
14
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
High Elf
406 29:16
15
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
405 26:06
16
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
405 28:24
17
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
405 29:31
18
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
404 29:21
19
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
401 29:37
20
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
399 29:25
21
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
396 27:33
22
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
395 29:24
23
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
394 29:42
24
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
390 26:40
25
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
390 29:18
26
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
390 29:35
27
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
386 26:44
28
Grand Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
386 26:51
29
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
386 29:32
30
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
385 28:49