Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
404 14:58


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
519 27:02
2
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
518 29:27
3
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
517 26:19
4
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
517 28:31
5
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
512 28:11
6
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
512 29:27
7
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
512 29:48
8
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
511 27:42
9
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
511 27:47
10
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
511 29:07
11
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
511 29:20
12
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Dark Wizard
511 29:33
13
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Duel Master
508 26:15
14
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
506 29:51
15
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
494 29:30
16
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
493 23:09
17
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
493 24:12
18
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
High Elf
493 24:17
19
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
493 24:52
20
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
493 25:40
21
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
493 26:43
22
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
493 26:56
23
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
493 27:42
24
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
493 27:58
25
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
493 28:25
26
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
493 28:33
27
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
493 28:46
28
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
493 29:06
29
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
493 29:39
30
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
493 29:46