Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
406 18:34


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
512 29:27
2
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
511 27:42
3
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
511 27:47
4
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
511 29:07
5
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
511 29:20
6
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Dark Wizard
511 29:33
7
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
506 29:51
8
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
494 29:30
9
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
High Elf
493 24:17
10
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
493 24:52
11
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
493 25:40
12
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
Blade Master
Grand Master
493 27:42
13
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
493 28:33
14
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
493 28:46
15
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
493 29:06
16
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
491 24:40
17
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
491 27:39
18
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Dark Wizard
491 28:27
19
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
491 28:49
20
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
491 29:34
21
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
487 25:28
22
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Blade Master
477 29:03
23
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
475 29:26
24
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Dark Wizard
473 29:21
25
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
472 20:44
26
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
472 23:15
27
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
472 24:19
28
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
472 24:31
29
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
472 26:05
30
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Dark Wizard
472 26:12