Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
317 17:15


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
430 29:07
2
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
427 29:44
3
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
424 29:44
4
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
414 29:23
5
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
407 29:40
6
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
406 25:30
7
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
406 26:38
8
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
406 26:43
9
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
406 26:51
10
High Elf
Duel Master
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
406 28:20
11
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
406 29:23
12
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
406 29:31
13
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
399 29:57
14
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
399 30:00
15
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Dark Lord
Magic Gladiator
396 29:44
16
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
394 27:31
17
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
393 29:22
18
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
393 29:23
19
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
392 29:25
20
High Elf
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
392 29:56
21
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
391 28:27
22
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
390 29:01
23
Blade Master
Lord Emperor
Dark Lord
Magic Gladiator
Dark Lord
390 29:29
24
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
388 27:21
25
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
387 29:44
26
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
386 29:16
27
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Lord
High Elf
386 29:38
28
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
385 27:15
29
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
384 26:36
30
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
384 28:42