Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
511 26:19


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
520 29:16
2
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
519 28:45
3
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
518 26:15
4
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
518 27:51
5
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
518 27:57
6
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
518 28:22
7
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
518 28:28
8
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
518 29:40
9
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
517 23:32
10
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
517 25:10
11
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
517 26:54
12
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
517 28:07
13
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
517 28:46
14
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
517 28:47
15
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
517 29:18
16
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
517 29:31
17
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
511 22:03
18
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
511 26:19
19
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
511 27:13
20
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
511 27:29
21
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
511 27:40
22
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
511 28:01
23
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
511 28:04
24
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
511 28:12
25
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
511 28:56
26
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
511 29:35
27
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
511 29:42
28
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
511 29:56
29
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
506 29:13
30
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
504 27:37