Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
511 29:44


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
520 26:22
2
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
520 29:16
3
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
520 29:33
4
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
520 29:48
5
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
519 27:48
6
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
519 28:32
7
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
519 28:39
8
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
519 28:45
9
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
518 24:15
10
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
518 27:28
11
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
518 27:36
12
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
518 27:51
13
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
518 27:57
14
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
518 27:58
15
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
518 27:59
16
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
518 28:00
17
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
518 28:07
18
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
518 28:28
19
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
518 28:38
20
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
518 28:59
21
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
518 29:09
22
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
518 29:14
23
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
518 29:27
24
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
518 29:39
25
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
518 29:40
26
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
518 29:51
27
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
518 29:58
28
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
517 23:32
29
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
517 25:10
30
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
517 25:23