Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
316 23:33


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
371 29:58
2
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Knight
358 28:24
3
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
357 29:21
4
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
356 27:42
5
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
355 28:58
6
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
355 29:21
7
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
Dark Wizard
347 29:38
8
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
346 26:01
9
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
346 29:27
10
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
346 29:42
11
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
345 28:37
12
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
345 29:09
13
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
345 29:48
14
Blade Master
Duel Master
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
343 27:07
15
High Elf
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Knight
343 28:12
16
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
342 28:53
17
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
337 29:25
18
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
337 29:45
19
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
334 29:22
20
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Knight
334 29:41
21
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
332 29:53
22
High Elf
Duel Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
330 29:35
23
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
329 25:45
24
Blade Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
329 28:55
25
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Knight
320 29:35
26
High Elf
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
317 29:46
27
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
316 19:36
28
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
316 22:21
29
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
316 23:19
30
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
316 23:33