Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
Dark Wizard
406 28:58
2
Duel Master
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
405 27:45
3
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
395 29:21
4
Duel Master
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
384 27:22
5
Duel Master
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
379 27:32
6
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
379 29:15
7
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
Duel Master
379 29:58
8
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Grand Master
373 29:41
9
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
369 29:47
10
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
358 24:57
11
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
358 27:26
12
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
358 27:36
13
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
358 27:59
14
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
358 28:40
15
Grand Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
358 28:57
16
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Blade Master
358 29:03
17
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
358 29:24
18
Dark Wizard
Blade Master
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
358 29:46
19
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
357 29:03
20
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
357 29:29
21
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Blade Master
356 29:18
22
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
356 29:20
23
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
356 29:43
24
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
355 29:14
25
Blade Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
355 29:25
26
Dark Wizard
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
349 29:43
27
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Blade Master
346 29:42
28
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Duel Master
345 28:43
29
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
344 29:20
30
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Soul Master
Dark Wizard
333 29:26