Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Grand Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Lord
347 29:04


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
369 29:47
2
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
358 24:57
3
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
358 27:36
4
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
358 27:59
5
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
358 28:40
6
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
358 29:46
7
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
357 29:29
8
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
356 29:18
9
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
355 29:14
10
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
349 29:43
11
Grand Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Lord
347 29:04
12
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
345 28:43
13
Lord Emperor
Duel Master
Dark Knight
High Elf
Blade Master
344 29:20
14
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
333 29:26
15
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
331 28:55
16
Dark Wizard
Duel Master
Dark Knight
High Elf
Blade Master
329 28:58
17
Duel Master
Blade Master
High Elf
Dark Lord
Grand Master
329 29:56
18
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
326 29:40
19
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
325 29:57
20
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
324 29:11
21
Dark Wizard
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
324 29:50
22
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
323 29:19
23
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
317 28:49
24
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
317 29:55
25
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
316 16:07
26
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
316 18:04
27
Duel Master
Blade Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
316 19:21
28
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
316 19:33
29
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
316 22:33
30
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
316 22:37