Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
unknown
317 28:51


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
High Elf
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
Blade Master
420 29:41
2
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Dark Wizard
406 28:58
3
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
405 26:39
4
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
405 27:45
5
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
405 29:57
6
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
395 29:21
7
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
386 28:57
8
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
unknown
385 29:44
9
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
384 27:22
10
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
380 29:31
11
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
Duel Master
379 26:46
12
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
379 27:32
13
Grand Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
379 29:15
14
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Duel Master
379 29:58
15
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
377 29:05
16
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
373 29:41
17
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
369 29:47
18
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Muse Elf
Duel Master
361 29:09
19
Lord Emperor
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
358 24:57
20
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
358 27:26
21
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
358 27:36
22
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
358 27:59
23
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
358 28:40
24
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
358 28:57
25
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
358 29:03
26
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
358 29:24
27
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
358 29:38
28
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
358 29:46
29
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Muse Elf
Duel Master
357 27:57
30
Grand Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
357 29:03