Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
unknown
unknown
unknown
Grand Master
Blade Master
unknown
unknown
unknown
130 21:22


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
406 28:58
2
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
405 27:45
3
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
395 29:21
4
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
384 27:22
5
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
379 27:32
6
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
379 29:15
7
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
369 29:47
8
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
358 24:57
9
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
358 27:36
10
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
358 27:59
11
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
358 28:40
12
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Lord
358 29:24
13
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
358 29:46
14
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
357 29:29
15
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
356 29:18
16
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
356 29:20
17
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
356 29:43
18
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
355 29:14
19
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
349 29:43
20
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
Duel Master
345 28:43
21
Lord Emperor
Duel Master
Dark Knight
High Elf
Blade Master
344 29:20
22
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
333 29:26
23
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
333 29:41
24
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
331 28:55
25
Dark Wizard
Duel Master
Dark Knight
High Elf
Blade Master
329 28:58
26
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Dark Lord
Dark Wizard
329 29:56
27
Blade Master
High Elf
High Elf
Lord Emperor
High Elf
326 29:33
28
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
326 29:40
29
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
325 29:57
30
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
324 29:11