Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
519 28:40


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
520 24:48
2
Grand Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
520 25:03
3
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
520 26:26
4
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
520 26:57
5
Grand Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
520 28:05
6
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
520 29:14
7
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
520 29:38
8
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
519 28:07
9
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
519 28:40
10
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
519 28:41
11
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
519 29:19
12
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
519 29:34
13
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
519 29:41
14
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
519 29:45
15
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
518 24:39
16
Grand Master
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
518 25:30
17
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
518 25:32
18
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
518 25:53
19
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
518 25:56
20
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
518 27:40
21
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
518 27:58
22
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
518 28:13
23
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
518 28:41
24
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
Blade Master
518 28:48
25
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
518 29:07
26
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
518 29:15
27
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
518 29:21
28
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
518 29:23
29
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
Blade Master
518 29:23
30
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
Grand Master
518 29:26