Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Items Wild Ring of Magic 912.26 kk Zen.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Wings Jewel of Life x30 10 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 10 Bon.
Other 1 kkk Zen 12 Bon.
Other 2 kkk Zen 23 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x10 12 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x10 12 Bon.
Wings Wings of Satan +9 6 Bon.
Other Pink Mistery Box 6 Bon.
Helms Rave Plate Helm 6 Bon.
Pants Rave Plate Pants 6 Bon.
Armors Kantata Plate Armor 6 Bon.
Gloves Kantata Plate Gloves 6 Bon.
Boots Kantata Plate Boots 6 Bon.
Armors Seir Adamantine Armor +1 17 Bon.
Gloves Loki Valiant Gloves +1 12 Bon.
Boots Loki Valiant Boots +1 12 Bon.
Gloves Seir Adamantine Gloves +1 17 Bon.
Pants Seir Adamantine Pants +1 17 Bon.
Wings Wings of Satan +1 6 Bon.
Wings Wings of Fairy +1 6 Bon.
Wings Wings of Fairy 197.2 kk Zen.
Pants Cronus Sphinx Pants 6 Bon.
Gloves Cronus Sphinx Gloves 6 Bon.
Boots Hera Sphinx Boots 6 Bon.
Helms Hera Sphinx Helm 6 Bon.
Armors Cronus Sphinx Armor 6 Bon.
Pants Hyperion Bronze Pants
6 Bon.
Helms Mist Bronze Helm
6 Bon.
Boots Hyperion Bronze Boots
6 Bon.
Gloves Hyperion Bronze Gloves
6 Bon.
Helms Aruan Guardian Helm
6 Bon.
Armors Exc. Divine Armor 20 Bon.
Other Jewel of Luck 4.64 kkk Zen.
Gloves Exc. Dark Soul Gloves 58 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 222.72 kk Zen.
Armors Exc. Divine Armor 6 Bon.
Armors Exc. Divine Armor 6 Bon.
Gloves Exc. Divine Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 7 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm +11 30 Bon.
Armors Garuda Brass Armor 6 Bon.
Gloves Garuda Brass Gloves 6 Bon.
Helms Cloud Brass Helm 6 Bon.
Pants Cloud Brass Pants 6 Bon.
Other Box of Kundun +5 6 Bon.
Armors Mist Bronze Armor 6 Bon.
Items Eplete Pendant of Lightning 580 kk Zen.
Master King Empire Extreme