Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 2402
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Spirit 20 Bon
Staffs Exc. Azure Staff 111.13 kk Zen
Bows Exc. Arrow Viper Bow 61.74 kk Zen
Items Horn of Dinorant 6 Bon
Pants Exc. Sunlight Pants 58 Bon
Armors Darkside Adamantine Armor +9 23 Bon
Boots Darkside Adamantine Boots +9 23 Bon
Pants Darkside Adamantine Pants +9 23 Bon
Boots Sati Iris Boots 46 Bon
Gloves Sati Iris Gloves 46 Bon
Armors Sati Iris Armor 46 Bon
Pants Sati Iris Pants 46 Bon
Helms Sati Iris Helm 46 Bon
Swords Exc. Duranium Sword +13 575 Bon
Pants Exc. Faith Pants +13 40 Bon
Items Wild Ring of Magic 58 Bon
Gloves Exc. Titan Gloves 6 Bon
Gloves Exc. Titan Gloves 6 Bon
Gloves Exc. Faith Gloves 518 Bon
Swords Exc. Knight Blade +9 207 Bon
Swords Exc. Knight Blade +12 207 Bon
Items Exc. Ring of Magic 35 Bon
Items Flame of Condor 40 Bon
Other 2 kkk Zen 17 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Life x30 8 Bon
Wings Jewel of Soul x30 8 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Soul x30 8 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon
Wings Jewel of Soul x30 8 Bon
Swords Exc. Dark Breaker 108.34 kk Zen
Bows Exc. Tiger Bow 37.68 kk Zen
Swords Exc. Dark Reign Blade 10 Bon
Swords Exc. Dark Breaker 20 Bon
Pants Exc. Valiant Pants 55 Bon
Helms Exc. Legendary Helm +11 20 Bon
Wings Wings of Storm 690 Bon
Staffs Exc. Staff of Resurrection 100 kk Zen
Staffs Exc. Staff of Destruction 100 kk Zen
Wings Wings of Spirit 550 kk Zen
Pants Exc. Eclipse Pants 25 Bon
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 10 Bon
Boots Exc. Eclipse Boots 100 kk Zen
Staffs Exc. Legendary Staff 100 kk Zen
Helms Exc. Ashcrow Helm 23 Bon
Armors Exc. Dark Steel Armor +13 69 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme