Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. PvP Grand Soul Staff +13 XuTMAN 160 30.01.2023 18:00
Exc. PvP Staff of Destruction +12 -Bonjour- 103 31.01.2023 00:00
Exc. PvP Sword of Betrayal +12 -Bonjour- 50 31.01.2023 00:00
Exc. PvP Legendary Shield +13 Player 150 31.01.2023 22:00
Exc. PvP Mythos Greatsword +13 SaveM 170 02.02.2023 10:00
Thêm


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Bows Exc. Flaming Phoenix Bow +15 2,500 Bon.
Bows Exc. PvP Great Reign Crossbow +12 288 Bon.
Wings Wings of Dragon 138 kk Zen.
Boots Exc. Dark Scale Boots 12 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 12 Bon.
Swords Exc. Crystal Dagger 6 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots 6 Bon.
Swords Exc. Crystal Dagger 57.5 kk Zen.
Armors Habit Grand Soul Armor 138 Bon.
Gloves Habit Grand Soul Gloves 138 Bon.
Helms Habit Grand Soul Helm 138 Bon.
Boots Habit Grand Soul Boots 138 Bon.
Pants Habit Grand Soul Pants 138 Bon.
Armors Exc. Sunlight Armor +13 4,830 Bon.
Gloves Exc. Sunlight Gloves +13 4,830 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots +13 4,830 Bon.
Pants Oblivion Dark Phoenix Pants 6 Bon.
Gloves Habit Grand Soul Gloves 22 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 63 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 36 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 52 Bon.
Pants Exc. Hades Pants 258 Bon.
Items Exc. Ring of Ice +12 64 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +13 1,438 Bon.
Gloves Exc. Paewang Gloves +13 4,640 Bon.
Swords Exc. Lightbringer +10 64 Bon.
Helms Exc. Paewang Helm +12 2,703 Bon.
Armors Exc. Paewang Armor +12 2,703 Bon.
Pants Exc. Paewang Pants +12 2,703 Bon.
Gloves Exc. Paewang Gloves +12 2,703 Bon.
Boots Exc. Paewang Boots +12 2,703 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff 115 kk Zen.
Shields Exc. Phantom Shield 287.5 kk Zen.
Wings Wings of Darkness 172.5 kk Zen.
Wings Wings of Darkness 172.5 kk Zen.
Staffs Exc. Staff of Destruction 6 Bon.
Swords Exc. Kris 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 6 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +7 6 Bon.
Wings Wings of Dragon +7 6 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants 6 Bon.
Helms Exc. Dark Steel Helm 6 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 6 Bon.
Wings Scroll of Fire Scream 6 Bon.
Gloves Spyro Thunder Hawk Gloves 17 Bon.
Boots Spyro Thunder Hawk Boots 12 Bon.
Pants Darkside Adamantine Pants 17 Bon.
Boots Empire Dark Master Boots 115 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 115 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots 23 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme