Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Grand Soul Helm 92 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 115 kk Zen.
Helms Exc. Antique Soul Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves 115 kk Zen.
Gloves Exc. Divine Gloves 287.5 kk Zen.
Helms Exc. Dragon Knight Helm 690 kk Zen.
Wings Shard of Condor x30 28 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 46 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 46 Bon.
Gloves Exc. Adamantine Gloves 46 Bon.
Swords Exc. Basilisk Sword +13 173 Bon.
Swords Exc. Chaos Blade 20 Bon.
Gloves Exc. Dark Phoenix Gloves 3.45 kkk Zen.
Boots Ali Black Dragon Boots 1.38 kkk Zen.
Armors Exc. Valiant Armor 287.5 kk Zen.
Armors Kantata Plate Armor 172.5 kk Zen.
Maces Exc. Solay Scepter +7 7 Bon.
Items Hellion 2,162 Bon.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 13 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 23 Bon.
Gloves Exc. Great Dragon Gloves 35 Bon.
Armors Pantheon Great Dragon Armor 115 Bon.
Armors Ignored Red Spirit Armor 104 Bon.
Pants Ichor Dark Soul Pants 115 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff +15 345 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 575 kk Zen.
Gloves Exc. Iris Gloves 345 kk Zen.
Armors Exc. Valiant Armor 345 kk Zen.
Boots Ali Black Dragon Boots 29 Bon.
Armors Exc. Bronze Armor +13 29 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 46 Bon.
Pants Exc. Light Plate Pants 575 kk Zen.
Armors Exc. Faith Armor 35 Bon.
Pants Exc. Destroy Pants 35 Bon.
Boots Exc. Bronze Boots 287.5 kk Zen.
Pants Exc. Adamantine Pants 345 kk Zen.
Armors Exc. Light Plate Armor 287.5 kk Zen.
Shields Exc. Grand Soul Shield 287.5 kk Zen.
Helms Exc. Black Dragon Helm 287.5 kk Zen.
Armors Exc. Storm Crow Armor 23 Bon.
Armors Exc. Legendary Armor 460 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 805 kk Zen.
Boots Exc. Guardian Boots 460 kk Zen.
Helms Exc. Dark Soul Helm 575 kk Zen.
Pants Exc. Plate Pants 69 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 69 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 35 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 45 Bon.
Helms Exc. Pad Helm 28.75 kk Zen.
Helms Exc. Wind Helm 32.2 kk Zen.
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme