Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Jewel of Goldsmith x30 12 Bon.
Wings Gemstone x30 12 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves 6 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +9 12 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots +13 273 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm +13 273 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants +11 273 Bon.
Armors Exc. Glorious Armor +10 273 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves +13 273 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 8 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 8 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 8 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 8 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 8 Bon.
Wings Wings of Dragon 6 Bon.
Armors Exc. Titan Armor 35 Bon.
Wings Crystal of Recovery 116 kk Zen.
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 116 kk Zen.
Wings Crystal of Recovery 116 kk Zen.
Armors Ignored Red Spirit Armor 58 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow +3 12 Bon.
Gloves Mayhem Hurricane Gloves 116 Bon.
Helms Empire Dark Master Helm 116 Bon.
Pants Pantheon Great Dragon Pants 116 Bon.
Armors Oblivion Dark Phoenix Armor 58 Bon.
Boots Empire Dark Master Boots 87 Bon.
Armors Hydra Thunder Hawk Armor 58 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 81 Bon.
Helms Raysen Divine Helm 46 Bon.
Helms Exc. Eclipse Helm 7 Bon.
Maces Exc. Yearning Wand 152.04 kk Zen.
Other 1 kkk Zen 12 Bon.
Other 1 kkk Zen 12 Bon.
Pants Evis Bone Pants 6 Bon.
Helms Exc. Leather Helm 35 Bon.
Other 1 kkk Zen 12 Bon.
Items Cape of Lord 12 Bon.
Wings Higher Refining Stone x30 1.16 kkk Zen.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 58 kk Zen.
Boots Exc. Dark Soul Boots +13 116 Bon.
Staffs Exc. Kundun Staff +4 35 Bon.
Maces Exc. Frost Wand 17 Bon.
Swords Exc. Knight Blade 12 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka 23 Bon.
Armors Exc. Iris Armor 58 kk Zen.
Pants Exc. Divine Pants 58 kk Zen.
Pants Exc. Iris Pants 29 kk Zen.
Armors Exc. Iris Armor 46.4 kk Zen.
Armors Exc. Red Spirit Armor 116 kk Zen.
Helms Exc. Ashcrow Helm 34.8 kk Zen.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme