Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Valiant Pants 6 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 6 Bon.
Helms Exc. Dark Soul Helm 6 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor 580 kk Zen.
Swords Exc. Bone Blade 23 Bon.
Helms Sheol Bone Helm 24 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 17 Bon.
Pants Hyperion Bronze Pants 35 Bon.
Armors Raysen Divine Armor +9 30 Bon.
Swords Exc. Bone Blade +9 10 Bon.
Swords Exc. Wyvern's Bonespike 10 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +9 8 Bon.
Shields Exc. Tower Shield +12 499 Bon.
Swords Exc. PvP Dark Reign Blade +12 232 Bon.
Items Feather of Condor 278 Bon.
Swords Exc. Healical Sword 3.92 kk Zen.
Armors Exc. Divine Armor +6 23 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor +13 29 Bon.
Other 1 kkk Zen 10 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 464 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 464 kk Zen.
Swords Exc. Sword of Betrayal 290 kk Zen.
Helms Exc. Black Dragon Helm 1.04 kkk Zen.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 696 kk Zen.
Pants Exc. Guardian Pants +9 696 kk Zen.
Boots Exc. Dark Steel Boots 348 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Wind +12 58 Bon.
Staffs Exc. Grand Viper Staff +9 70 Bon.
Helms Exc. Spirit Helm +13 23 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots 81 Bon.
Bows Exc. Dark Stinger Bow +11 70 Bon.
Gloves Exc. Sylphid Ray Gloves 64 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff 10 Bon.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 464 kk Zen.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 464 kk Zen.
Helms Exc. Grand Soul Helm 464 kk Zen.
Gloves Seir Adamantine Gloves 464 kk Zen.
Boots Exc. Valiant Boots 232 kk Zen.
Wings Jewel of Chaos x30 20 Bon.
Swords Exc. Greatsword of Atlantis +9 21 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 1.16 kkk Zen.
Swords Exc. Sword of Dancer +7 23 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 6 Bon.
Maces Exc. Lord Scepter 116 kk Zen.
Helms Agnis Light Plate Helm 116 kk Zen.
Items Muren Ring of Fire 290 kk Zen.
Swords Exc. Bloodreaver 12 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor 12 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots 12 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 12 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme