Chợ

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Jewel of Goldsmith x30 17 Bon.
Staffs Wild Staff of Destruction +3 174 Bon.
Armors Exc. Leather Armor +13 46 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves +13 46 Bon.
Armors Exc. Bronze Armor +13 58 Bon.
Swords Exc. Night's Edge +9 81 Bon.
Other 10 kkk Zen 186 Bon.
Other 2 kkk Zen 39 Bon.
Other 2 kkk Zen 39 Bon.
Other Pink Chocolate Box 20 Bon.
Other Pink Chocolate Box 20 Bon.
Other Pink Chocolate Box 20 Bon.
Wings Green Ribbon Box 812 kk Zen.
Wings Green Ribbon Box 812 kk Zen.
Wings Green Ribbon Box 812 kk Zen.
Wings Green Ribbon Box 812 kk Zen.
Wings Green Ribbon Box 812 kk Zen.
Helms Exc. Ashcrow Helm +13 75 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 39 Bon.
Wings Wings of Conqueror +9 2,900 Bon.
Other 21 kkk Zen 400 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 9 Bon.
Gloves Exc. Divine Gloves 174 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 348 kk Zen.
Boots Exc. Great Dragon Boots 580 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 232 kk Zen.
Boots Exc. Venom Mist Boots 12 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 232 kk Zen.
Gloves Exc. Glorious Gloves 232 kk Zen.
Gloves Exc. Dark Phoenix Gloves 12 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 464 kk Zen.
Pants Exc. Bronze Pants 348 kk Zen.
Boots Exc. Valiant Boots +9 1.16 kkk Zen.
Boots Exc. Plate Boots +13 58 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 97.31 kk Zen.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 812 kk Zen.
Items Cape of Lord 290 kk Zen.
Helms Exc. Legendary Helm 1.16 kkk Zen.
Pants Exc. Legendary Pants 580 kk Zen.
Boots Exc. Brass Boots 232 kk Zen.
Armors Exc. Great Dragon Armor 232 kk Zen.
Wings Shard of Condor 8 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Other Jewel of Luck 55 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka 27 Bon.
Other 550 kk Zen 10 Bon.
Other 550 kk Zen 10 Bon.
Other 550 kk Zen 10 Bon.
Wings Jewel of Life x10 220.4 kk Zen.
Master Origin Empire Deus Extreme