Chợ

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Faith Armor 6 Bon.
Swords Exc. Sword of Archangel 24 Bon.
Bows Exc. Crossbow of Archangel 25 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow +12 50 Bon.
Pants Exc. Valiant Pants +15 184 Bon.
Helms Anubis Legendary Helm 460 kk Zen.
Armors Exc. Sylphid Ray Armor 575 kk Zen.
Gloves Exc. Eclipse Gloves 35 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter +13 230 Bon.
Items Elite Horse 2,300 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 35 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 115 kk Zen.
Armors Enis Legendary Armor 17 Bon.
Gloves Anubis Legendary Gloves 17 Bon.
Items Black Fenrir 920 Bon.
Items Piece of Horn 12 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 12 Bon.
Items Piece of Horn 12 Bon.
Items Piece of Horn 12 Bon.
Helms Gaia Silk Helm 29 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 6 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 15 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 10 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 10 Bon.
Armors Exc. Hurricane Armor 6 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 10 Bon.
Helms Exc. Dark Scale Helm +11 5,175 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants +13 5,175 Bon.
Armors Exc. Dark Scale Armor +13 5,175 Bon.
Boots Exc. Dark Scale Boots +11 5,175 Bon.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves +11 5,175 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 12 Bon.
Boots Akki Eclipse Boots +9 219 Bon.
Armors Akki Eclipse Armor +9 219 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves +9 219 Bon.
Helms Akki Eclipse Helm +9 219 Bon.
Pants Akki Eclipse Pants +9 219 Bon.
Swords Exc. Obsidian Blade +13 2,875 Bon.
Shields Exc. PvP Obisdian Shield +13 2,070 Bon.
Swords Exc. PvP Heaven's Divider +13 4,600 Bon.
Swords Exc. Basilisk Sword +11 230 Bon.
Helms Exc. Dark Scale Helm 99 Bon.
Armors Exc. Dark Scale Armor 99 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 12 Bon.
Wings Jewel of Chaos x10 12 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 115 Bon.
Armors Exc. Dark Scale Armor 115 Bon.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 115 Bon.
Helms Exc. Dark Scale Helm 115 Bon.
Helms Exc. Sunlight Helm 17 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme