Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Items Broy Pendant of Ice 6 Bon.
Items Abyss Pendant of Water 6 Bon.
Swords Exc. Bloodreaver 6 Bon.
Swords Exc. Sword of Betrayal 6 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff 6 Bon.
Maces Exc. Apprentice Wand 7.78 kk Zen.
Boots Exc. Storm Crow Boots 6 Bon.
Items Flame of Condor 754 Bon.
Pants Exc. Valiant Pants +11 41 Bon.
Staffs Exc. Grand Viper Staff +9 52 Bon.
Swords Exc. Basilisk Sword +11 70 Bon.
Armors Exc. Brass Armor 89.09 kk Zen.
Armors Exc. Plate Armor 14.85 kk Zen.
Pants Exc. Plate Pants 14.85 kk Zen.
Armors Loki Valiant Armor +9 42 Bon.
Boots Loki Valiant Boots +9 42 Bon.
Pants Exc. Volcano Pants 85 Bon.
Other 520 kk Zen 10 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 14 Bon.
Other Lost Map +2 58 kk Zen.
Other Lost Map +2 58 kk Zen.
Other Lost Map +2 58 kk Zen.
Other Lost Map +1 14 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 185.6 kk Zen.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 464 kk Zen.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 116 kk Zen.
Bows Exc. Celestial Bow 116 kk Zen.
Boots Exc. Paewang Boots +11 1,160 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm +13 209 Bon.
Pants Exc. Wind Pants +11 46 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots +11 580 Bon.
Gloves Exc. Sylphid Ray Gloves +11 93 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm +13 267 Bon.
Pants Evis Bone Pants 58 kk Zen.
Pants Exc. Leather Pants 12 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 116 kk Zen.
Pants Exc. Adamantine Pants 116 kk Zen.
Boots Exc. Ashcrow Boots 116 kk Zen.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 232 kk Zen.
Pants Exc. Light Plate Pants 290 kk Zen.
Gloves Exc. Dark Steel Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm 12 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 6 Bon.
Boots Exc. Eclipse Boots 7 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 20 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 6 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 17 Bon.
Armors Muren Storm Crow Armor 12 Bon.
Armors Anubis Legendary Armor 12 Bon.
Boots Garuda Brass Boots 34.8 kk Zen.
Master Origin King Empire Extreme