Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Maces Exc. Glorious Scepter +13 400 Bon.
Swords Exc. Knight Blade +12 290 Bon.
Wings Wings of Dragon +15 406 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor +11 116 Bon.
Swords Exc. Bone Blade +9 174 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor 6 Bon.
Swords Exc. Dark Breaker 92.8 kk Zen.
Other Jewel of Luck 116 Bon.
Other Jewel of Luck 116 Bon.
Other Jewel of Luck 116 Bon.
Shields Exc. Noble Shield +13 4,640 Bon.
Gloves Exc. Dragon Gloves +9 35 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants +9 35 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots +9 35 Bon.
Bows Exc. Arrows +9 58 Bon.
Items Red Fenrir 350 Bon.
Wings Wings of Dragon +12 100 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor +13 100 Bon.
Pants Exc. Valiant Pants +13 70 Bon.
Boots Exc. Legendary Boots 81 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield +13 110 Bon.
Gloves Exc. Volcano Gloves 29 Bon.
Other 1 kkk Zen 34 Bon.
Other 1 kkk Zen 34 Bon.
Items Cape of Lord +13 81 Bon.
Wings Gemstone x30 12 Bon.
Other Box of Kundun +5 12 Bon.
Wings Jewel of Life x30 12 Bon.
Helms Exc. Bone Helm 46 Bon.
Wings Jewel of Life x30 12 Bon.
Helms Exc. Silk Helm 46.4 kk Zen.
Bows Exc. Saint Crossbow 348 kk Zen.
Helms Exc. Leather Helm 58 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 23 Bon.
Gloves Exc. Scale Gloves 58 kk Zen.
Boots Exc. Scale Boots 185.6 kk Zen.
Helms Exc. Leather Helm +11 30 Bon.
Spears Exc. Bill of Balrog 7 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 10 Bon.
Swords Exc. Daybreak 17 Bon.
Items Crest of Monarch 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 139.2 kk Zen.
Helms Gaia Silk Helm 27 Bon.
Staffs Exc. Deadly Staff +13 348 Bon.
Boots Warrior Leather Boots 81.2 kk Zen.
Shields Exc. Buckler 116 kk Zen.
Wings Wings of Darkness 174 kk Zen.
Swords Exc. Sword of Betrayal +12 174 Bon.
Other Violet Mistery Box 12 Bon.
Other Pink Mistery Box 35 Bon.
Master King Empire Extreme