Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Soul +13 464 Bon.
Helms Exc. Dragon Knight Helm 64 Bon.
Armors Exc. Hades Armor 174 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 23 Bon.
Gloves Exc. Iris Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 46 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter +15 232 Bon.
Armors Exc. Brave Armor 35 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots 23 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 23 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor 17 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants 23 Bon.
Other Pink Chocolate Box 139 Bon.
Other Pink Chocolate Box 139 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor 23 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter +12 200 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x10 38 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm 17 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x10 38 Bon.
Boots Enis Legendary Boots 9 Bon.
Pants Exc. Guardian Pants 6 Bon.
Pants Exc. Legendary Pants 35 Bon.
Other 1 kkk Zen 41 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff +12 463 Bon.
Other 2 kkk Zen 90 Bon.
Helms Exc. Bone Helm +13 46 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves +11 58 Bon.
Gloves Exc. Legendary Gloves 46 Bon.
Gloves Agnis Light Plate Gloves 7 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor 34.8 kk Zen.
Helms Agnis Light Plate Helm 116 kk Zen.
Bows Exc. Tiger Bow 34.8 kk Zen.
Armors Exc. Great Dragon Armor +11 232 Bon.
Pants Exc. Sunlight Pants +11 139 Bon.
Gloves Exc. Dragon Gloves +11 290 Bon.
Other 5 kkk Zen 6 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots +11 64 Bon.
Bows Exc. Great Reign Crossbow +10 46 Bon.
Bows Exc. Arrows +1 35 Bon.
Items Exc. Pendant of Lightning 35 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants +11 52 Bon.
Items Gaion Pendant of Water 46 Bon.
Wings Wings of Darkness 406 kk Zen.
Items Dark Raven 10 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield +9 15 Bon.
Helms Exc. Scale Helm +11 15 Bon.
Items Feather of Condor 577 Bon.
Wings Wings of Dragon +13 194 Bon.
Pants Exc. Destroy Pants 12 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm 116 kk Zen.
Master King Empire Destiny Extreme