Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Shields Exc. Grand Soul Shield +9 58 Bon.
Armors Pantheon Great Dragon Armor 41 Bon.
Helms Ignored Red Spirit Helm 41 Bon.
Other Jewel of Luck 29 Bon.
Armors Exc. Destroy Armor 10 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield +9 10 Bon.
Boots Exc. Red Spirit Boots 7 Bon.
Wings Higher Refining Stone x30 7 Bon.
Boots Exc. Divine Boots 7 Bon.
Pants Exc. Eclipse Pants 6 Bon.
Staffs Exc. Dragon Staff of Archangel +9 174 Bon.
Armors Exc. Antique Soul Armor +9 12 Bon.
Boots Exc. Great Dragon Boots +9 6 Bon.
Armors Exc. Great Dragon Armor +9 6 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 6 Bon.
Other Lost Map +7 6 Bon.
Wings Jewel of Harmony x30 23 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor 6 Bon.
Swords Exc. Cursed Dagger 6 Bon.
Other Jewel of Luck 29 Bon.
Armors Argo Spirit Armor 6 Bon.
Other Jewel of Guardian 7 Bon.
Pants Exc. Light Plate Pants 1,044 Bon.
Pants Exc. Light Plate Pants 2,320 Bon.
Bows Exc. PvP Arrow Viper Bow +12 175 Bon.
Staffs Exc. PvP Kundun Staff +12 175 Bon.
Swords Exc. PvP Lighting Sword +13 50 Bon.
Shields Exc. PvP Infernal Steel Shield +13 3,480 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +11 100 Bon.
Items Exc. Pendant of Fire +12 26 Bon.
Maces Exc. PvP Absolute Scepter +13 870 Bon.
Items Elite Horse 928 Bon.
Pants Exc. Hades Pants +13 200 Bon.
Wings Wings of Devil & Angel +12 1,160 Bon.
Items Exc. Ring of Magic +12 100 Bon.
Items Golden Fenrir 2,320 Bon.
Pants Exc. Phantom Pants +11 115 Bon.
Helms Exc. Black Dragon Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 6 Bon.
Items Bless of Guardian 6 Bon.
Items Splinter of Armor 6 Bon.
Items Snowman Transformation Ring 58 Bon.
Shields Exc. Guardian Shield +13 320 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 6 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 1.74 kkk Zen.
Pants Exc. Glorious Pants 6 Bon.
Armors Exc. Glorious Armor 6 Bon.
Armors Exc. Dark Master Armor 6 Bon.
Swords Exc. Daybreak 6 Bon.
Helms Exc. Sunlight Helm 6 Bon.
Master King Empire Extreme