Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Nightbringer +11 websoull7 230 Bon 29.02.2024 02:00
Exc. Divine Sword of Archangel +12 websoull7 115 Bon 29.02.2024 02:00


Các vật phẩm tìm thấy: 3132
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Staffs Exc. Skull Staff 5 Bon
Staffs Exc. Kundun Staff 5 Bon
Armors Exc. Silk Armor 57.5 kk Zen
Shields Exc. Plate Shield 57.5 kk Zen
Maces Exc. Apprentice Wand 57.5 kk Zen
Armors Exc. Vine Armor 115 kk Zen
Boots Exc. Brass Boots 115 kk Zen
Pants Exc. Scale Pants 5 Bon
Wings Wings of Flame God +13 9,200 Bon
Swords Exc. Serpent Sword 115 kk Zen
Armors Exc. Vine Armor 57.5 kk Zen
Wings Green Ribbon Box 1.73 kkk Zen
Wings Green Ribbon Box 1.73 kkk Zen
Wings Green Ribbon Box 1.73 kkk Zen
Wings Green Ribbon Box 1.73 kkk Zen
Wings Green Ribbon Box 1.73 kkk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Other Violet Mistery Box 690 kk Zen
Staffs Exc. Staff of Atlantis +9 250 Bon
Items Exc. Pendant of Ability 115 kk Zen
Other 20 Bonuses 5.5 kkk Zen
Shields Exc. Peacekeeper 23 Bon
Armors Exc. Phantom Armor 9 Bon
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 10 Bon
Items Blue Fenrir 450 Bon
Armors Exc. Red Spirit Armor +11 35 Bon
Maces Exc. Glorious Scepter +9 58 Bon
Swords Exc. Phantom Greatsword +9 58 Bon
Shields Exc. Legendary Shield +15 92 Bon
Staffs Exc. PvP Platina Wing Staff +13 219 Bon
Swords Exc. PvP Lighting Sword +13 100 Bon
Swords Exc. Wyvern's Bonespike 29 Bon
Wings Wings of Ruin 414 Bon
Shields Exc. Obisdian Shield 17 Bon
Swords Exc. Ebony Blade 17 Bon
Items Exc. Ring of Earth 18 Bon
Items Exc. Ring of Magic 575 kk Zen
Items Kantata Ring of Poison +12 23 Bon
Items Kantata Ring of Wind +12 23 Bon
Items Exc. Ring of Magic 35 Bon
Items Exc. Pendant of Fire +12 35 Bon
Items Exc. Pendant of Ability +2 6 Bon
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme