Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 1863
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Helms Exc. Hades Helm +12 115 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 6 Bon.
Armors Akki Eclipse Armor 23 Bon.
Helms Akki Eclipse Helm 23 Bon.
Pants Akki Eclipse Pants 23 Bon.
Boots Akki Eclipse Boots 23 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots 6 Bon.
Boots Exc. Sphinx Boots 6 Bon.
Gloves Exc. Pad Gloves 6 Bon.
Armors Pantheon Great Dragon Armor +13 1,150 Bon.
Helms Pantheon Great Dragon Helm +13 1,150 Bon.
Gloves Pantheon Great Dragon Gloves +13 1,150 Bon.
Boots Pantheon Great Dragon Boots +13 1,150 Bon.
Pants Pantheon Great Dragon Pants +13 1,150 Bon.
Wings Wings of Storm +13 690 Bon.
Items Exc. Pendant of Ice 7 Bon.
Swords Exc. Storm Breaker +12 230 Bon.
Swords Exc. Storm Breaker +12 230 Bon.
Maces Exc. PvP Shining Scepter +12 100 Bon.
Swords Exc. Dragonbone Blade +13 805 Bon.
Items Exc. Ring of Poison 6 Bon.
Pants Exc. Titan Pants 6 Bon.
Maces Primera Shining Scepter 46 Bon.
Shields Exc. Iris Shield +13 12 Bon.
Wings Crystal of Destruction 115 kk Zen.
Wings Wings of Ruin +7 345 Bon.
Swords Exc. Storm Breaker 17 Bon.
Boots Exc. Brave Boots 9 Bon.
Gloves Exc. Phantom Gloves 7 Bon.
Boots Exc. Brave Boots 7 Bon.
Helms Raysen Divine Helm 69 Bon.
Armors Raysen Divine Armor 69 Bon.
Gloves Raysen Divine Gloves 69 Bon.
Pants Raysen Divine Pants 69 Bon.
Boots Raysen Divine Boots 69 Bon.
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow +13 138 Bon.
Staffs Exc. Chaos Great Staff +13 81 Bon.
Bows Exc. Spitfire +13 81 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 10 Bon.
Items Flame of Condor 40 Bon.
Wings Wings of Ruin +9 575 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 10 Bon.
Wings Jewel of Creation x10 9 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 9 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Swords Exc. Knight Blade +9 150 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier +12 173 Bon.
Wings Jewel of Harmony x10 8 Bon.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme