Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other Jewel of Luck 116 Bon.
Items Exc. Ring of Poison +12 35 Bon.
Staffs Exc. Divine Staff of Archangel +13 58 Bon.
Staffs Exc. Grand Viper Staff +13 174 Bon.
Shields Exc. PvP Skull Shield +13 29 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 12 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Pants Exc. Hurricane Pants 6 Bon.
Armors Shaned Dark Steel Armor 6 Bon.
Pants Exc. Brave Pants +11 26 Bon.
Pants Exc. Brave Pants +12 30 Bon.
Maces Exc. PvP Great Lord Scepter +10 116 Bon.
Items Feather of Condor 186 Bon.
Items Exc. Pendant of Water +12 17 Bon.
Swords Exc. Vowed Dagger +9 17 Bon.
Swords Exc. Mythos Greatsword +9 23 Bon.
Swords Exc. Explosion Blade 23 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves 522 kk Zen.
Armors Exc. Eclipse Armor 23 Bon.
Shields Exc. Large Round Shield 2.04 kk Zen.
Shields Exc. Spiked Shield 12.24 kk Zen.
Swords Exc. Daybreak +12 16 Bon.
Other 7.5 kkk Zen 60 Bon.
Gloves Exc. Dark Soul Gloves +7 6 Bon.
Pants Exc. Dark Soul Pants +7 6 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Brave Armor +13 174 Bon.
Boots Kantata Plate Boots +7 116 kk Zen.
Items Kantata Ring of Poison +4 116 kk Zen.
Items Rave Pendant of Fire 116 kk Zen.
Items Rave Pendant of Fire +6 116 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor +9 6 Bon.
Gloves Prime Dark Phoenix Gloves +2 6 Bon.
Helms Prime Dark Phoenix Helm 6 Bon.
Boots Prime Dark Phoenix Boots 6 Bon.
Swords Exc. Bone Blade 232 Bon.
Helms Habit Grand Soul Helm +9 23 Bon.
Pants Habit Grand Soul Pants +9 23 Bon.
Boots Habit Grand Soul Boots +9 23 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor +9 23 Bon.
Gloves Habit Grand Soul Gloves +9 23 Bon.
Other 2 kkk Zen 12 Bon.
Staffs Exc. PvP Platina Wing Staff +13 522 Bon.
Gloves Anubis Legendary Gloves 1.16 kkk Zen.
Gloves Anubis Legendary Gloves 1.16 kkk Zen.
Bows Exc. Albatross Bow 23 Bon.
Swords Exc. Storm Breaker 12 Bon.
Gloves Exc. Hurricane Gloves 6 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves 6 Bon.
Gloves Exc. Pad Gloves 116 kk Zen.
Master Origin King Empire Extreme