Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 1.01 kkk Zen.
Wings Wings of Dragon +13 60 Bon.
Wings Wings of Darkness +13 60 Bon.
Swords Exc. Rune Blade +12 1.16 kkk Zen.
Wings Wings of Soul +13 39 Bon.
Spears Exc. Dragon Spear +10 1.16 kkk Zen.
Wings Jewel of Goldsmith x30 10 Bon.
Wings Scroll of Fire Scream 6 Bon.
Wings Jewel of Anc Harmony x10 41 Bon.
Wings Wings of Spirit 9 Bon.
Wings Wings of Illusion +9 699 Bon.
Other Box of Kundun +4 232 kk Zen.
Other Box of Kundun +4 232 kk Zen.
Other Box of Kundun +4 232 kk Zen.
Other Box of Kundun +4 232 kk Zen.
Other Box of Kundun +4 232 kk Zen.
Other 15.3 kkk Zen 68 Bon.
Other 2 kkk Zen 10 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter +11 116 Bon.
Pants Darkside Adamantine Pants +7 10 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 89 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +9 46 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 23 Bon.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 9 Bon.
Swords Exc. Sword of Betrayal +9 12 Bon.
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 9 Bon.
Boots Fase Silk Boots 6 Bon.
Boots Exc. Brass Boots 34.8 kk Zen.
Armors Exc. Paewang Armor +14 290 Bon.
Gloves Exc. Paewang Gloves +14 290 Bon.
Boots Exc. Paewang Boots +14 290 Bon.
Wings Wings of Satan 464 kk Zen.
Shields Exc. Spiked Shield +14 70 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield +11 35 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 222.72 kk Zen.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 66.82 kk Zen.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Brave Boots 6 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +13 93 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield +13 46 Bon.
Shields Exc. Tower Shield +11 46 Bon.
Staffs Exc. Staff of Destruction 59.39 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 6 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 12 Bon.
Items Drake Ring of Wind 3.71 kkk Zen.
Pants Muren Storm Crow Pants 26 Bon.
Gloves Anubis Legendary Gloves 6 Bon.
Boots Crusted Ashcrow Boots 6 Bon.
Boots Gaion Storm Crow Boots 6 Bon.
Helms Raysen Divine Helm +7 6 Bon.
Master King Empire Extreme